Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις στο ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις στο ΑΣΕΠ

Πέμ, 20/12/2018 - 13:55 -- prosongr

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1A/2008 (Φ.Ε.Κ. 646/02.12.2008 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση των κατωτέρω δύο (2)θέσεων μονίμου ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής  Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ” [κωδικός θέσης: 10003]

μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ” [κωδικός θέσης: 10004]

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες διοριστέων, αναπληρωματικών, κατάταξης, πίνακες υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής αλλά δεν κλήθηκαν σε συνέντευξη και οι πίνακες αποκλειομένων.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι  υποψήφιοι καθώς και εκείνοι που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής αλλά δεν κλήθηκαν σε συνέντευξη εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας, όλοι όμως οι ανωτέρω πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεωνη προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την ημέρα Πέμπτη  20.12.2018  έως και την πάροδο της ημέρας Δευτέρας 31.12.2018.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!