Διαγωνισμός για 25 Ακολούθους Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπ. Εξωτερικών

Διαγωνισμός για 25 Ακολούθους Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπ. Εξωτερικών

Τετ, 13/02/2019 - 15:47 -- prosongr

To Yπουργείο Εξωτερικών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή 25 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διλωματική Ακαδημία.

Την Τριτη 26 Μαρτίου 2019 θα αρχίσει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών είκοσι πέντε (25) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 21 ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελληνικού ΑΕ.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλο­δαπής, και, προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο­χρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα εξεταστέα μαθήματα κ.λπ. ορίζονται στο Προ­εδρικό Διάταγμα 17/1999 (ΦΕΚΑΊΟ), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΑ 23/2017 (ΦΕΚ Α’ 43) καθώς και στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή (αυτοπροσώπως ή μέσω τρί­του με σχετική εξουσιοδότηση) ή η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για το διαγωνισμό των Ακολούθων» στο Υπουργείο ΕΕωτεοικών (ΣΤ1 Διεύ­θυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1,10671, Αθήνα – γραφείο 208, ώρες 11:00-13:00 καθημερινά, τηλ: 210-3681139,3681138) αίτησης συμμετοχής -υπεύθυνης δήλωσης σε ειδικό έντυπο, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας και λοιπά δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσιεύσεως της προκή­ρυξης στο Φ.Ε.Κ. μέχρι και την 1η Μαρτίου 2019. Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστο­λή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Το έντυπο συμμετοχής, το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, και άλλα συναφή στοι­χεία (Προεδρικό Διάταγμα 23/2017 και ενδεικτική βιβλιογραφία) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών: http://www.mfa.gr//dinatotites-epaggelmatikis-stadiodfomias-sto-ypex/diplomati<os-klados/

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!