118 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

Τρί, 26/02/2019 - 12:31 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο Δήµος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν επτά (118) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως εξής:

 • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 31
 • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20
 • ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων – καλαθοφόρων) 3
 • ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (µηχανοκίνητων σαρώθρων) 2
 • ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών) 2
 • ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3
 • ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 52

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για όλους τους υποψηφίους:

 1. Αίτηση.
 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Βεβαίωση Ανεργίας.

Β. Για τις ειδικότητες ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων – καλαθοφόρων), ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (µηχανοκίνητων σαρώθρων), ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών), ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, επιπρόσθετα:

 1. Τίτλος σπουδών, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων.
 2. Η απαιτούµενη ερασιτεχνική ή επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας, άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων, ανά ειδικότητα,
 3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται),
 4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται).
 5. Πιστοποιητικά απόδειξης αντίστοιχης εµπειρίας (εάν υπάρχει), τα οποία κατά περίπτωση είναι:

Α. Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
 • Υπεύθυνη δήλωση, ανεξάρτητη από την αίτηση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 27-02-2019 έως και 08-03-2019.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται