28 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

Τρί, 17/12/2019 - 15:50 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

 • 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • 1 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • 4 ∆Ε Ηλεκτρολόγων εναεριτών
 • 6 ∆Ε Ηλεκτρολόγων εναερίων και υπογείων δικτύων
 • 2 ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών
 • 2 ∆Ε Βοηθών Ηλεκτροτεχνιτών
 • 2 ∆Ε Χειριστών κοµπρεσέρ
 • 1 ∆Ε Σιδεράδων
 • 5 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Γερανοφόρων – Καλαθοφόρων)
 • 2 ∆Ε Οδηγών Γ’ Κατηγορίας
 • 2 YΕ Εργατών ηλεκτρολογικού

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψιν κας Μοίρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022566 & 250), από 20-12-2019 έως και 30-12-2019.

 

Δείτε τη προκήρυξη εδώ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται