33 προσλήψεις στο Δήμο Κοζάνης

Τετ, 27/11/2019 - 15:17 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, που εδρεύει στην Κοζάνη 2ο ΧΛΜ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (µε γνώσεις G.I.S.)  1
 •  Π.Ε ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (µε γνώσεις G.I.S.) 1
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (για εργασίες τηλεθέρµανσης) 2
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
 • ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΙ 3
 • ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2
 • ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  (για εργασίες τηλεθέρµανσης) 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ (για εργασίες τηλεθέρµανσης) 1
 • ∆Ε ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ 14
 • ∆Ε Ο∆ΗΓΟΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 2ο χλµ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στη ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ, υπόψη κας. Γούλκα Φωτεινής & κας Λιάπη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2461051519 ή 2461051516). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Δείτε τη προκήρυξη εδώ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


33 προσλήψεις στο Δήμο Κοζάνης