40 προσλήψεις στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής

Πέμ, 27/06/2019 - 12:46 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών                      1
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών                   3
 • ΠΕ Οικονομικού                               2
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                   3
 • ΠΕ Χημικών        3
 • ΠΕ Περιβάλλοντος                          1
 • ΠΕ Πληροφορικής           1
 • ΤΕ Πληροφορικής            1
 • ΔΕ Οδηγών Γ (C) Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)                 7
 • ΔΕ Τεχνικών (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων)      3
 • ΔΕ Ξυλουργών                  1
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Προωθητών γαιών)                 4
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Συμπιεστών ΤΑΝΑ)                 1
 • ΔΕ Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών            1
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας          8

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο αςεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταγυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, Αθήνα, Τ.Κ. 11525, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαφάνειας- Διοίκησης και Αρχείου (Κεντρικό Πρωτόκολλο), υπόψη κας Μπατάλια Γραμματικής, τηλ. 2132148432.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε τη προκήρυξη εδώ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται