ΕΚΕΨΥΕ: Ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί

Δευ, 24/02/2020 - 16:08 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς , Νοσηλευτές, Διοικητικό Προσωπικό υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Α) Δομές Ψυχικής Υγείας Αττικής ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (1) (Μονάδα Ενηλίκων Πειραιά)

Β) Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης ΠΕ Ψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων) ΠΕ Ψυχολόγος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων) ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

Γ) Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς ΠΕ Ψυχίατρος (1) – (Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών) ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (1) – (Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών) ΤΕ Νοσηλευτικής (1) – (Οικοτροφείο «Δίας») Δ) Δομή Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου ΠΕ Παιδοψυχίατρος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης Δήλωσης μαζί με τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους και την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στη Διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙκΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 33 10683 ΑΘΗΝΑ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 808/21-02-2020

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 25/02/2020 έως και 11/03/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αίτηση

Υπευθυνη δήλωση

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


ΕΚΕΨΥΕ: Ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί


Περιοχή: