Εποχικές προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

Παρ, 09/11/2018 - 14:12 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη για τις νέες θέσεις εργασίας

Ο Δήµος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν επτά (107) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως εξής:

ΔΕ Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20

ΔΕ Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων – καλαθοφόρων) 3

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (µηχανοκίνητων σαρώθρων) 2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών) 2

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 52

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 13-11-2018 έως και 22-11-2018.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

 

 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Εποχικές προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά


Περιοχή: