Γιατροί στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Τετ, 09/01/2019 - 15:25 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη περιοδικών ή λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Αγίου Δημητρίου συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος που θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

1 ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ

1 ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1 ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

1 ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ

1 ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ.:17343, Άγιος Δημήτριος, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Πατσουράκη Σταυρούλας (τηλ. Επικοινωνίας:2132007756) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Γιατροί στο Δήμο Αγίου Δημητρίου


Περιοχή: