Μοσχάτο: 20 Εργάτες Καθαριότητας- Αιτήσεις έως 2/12

Τετ, 27/11/2019 - 13:55 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, που εδρεύει στο Μοσχάτο Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

20 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου στην Διεύθυνση: Κοραή 36 και Αγ. Γερασίμου Μοσχάτο Τ.Κ 18345 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 πμ έως 14:00 μ.μ είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή από 23-11-2019 έως 2-12-2019

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο στην ως άνω διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλ.2132019621-604)

Δείτε τη προκήρυξη 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Μοσχάτο: 20 Εργάτες Καθαριότητας- Αιτήσεις έως 2/12


Περιοχή: