Προσλήψεις μηχανικών στη ΔΕΗ Αθήνας

Παρ, 01/06/2018 - 14:30 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΥΠΠ), που εδρεύει στην Αθήνα, (Χαλκοκονδύλη 22) του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΔΕΗ ΑΕ / Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Παραγωγής, Χαλκοκονδύλη 22 Τ.Κ. 104 32 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την υπόψη κας Κουμπαρούλη Βασιλικής, 2 ος όροφος, γραφείο 204, τηλ. επικοινωνίας: 210 – 5292698. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΟΧ1-2018.pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 14 03 2018 Α2).pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ (14 03 2018 Α1).pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30 03 2017.pdf
ΥΔ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΗ.pdf
ΥΔ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf

 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Προσλήψεις μηχανικών στη ΔΕΗ Αθήνας


Περιοχή: