Προσλήψεις προσωπικού στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης

Τρί, 23/10/2018 - 12:45 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1 ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟ- ΜΙΚΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ- ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΣΑ

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. /ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β’, Τ.Κ. 22200 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, υπόψη κας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίας, ή κας ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ Γιαννούλας ή κας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νας (τηλ. επικοινωνίας 27910-39129 & 39110).

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα Γλωσσομάθειας
Παράρτημα

Υποβολή Αιτήσεων από 21.10.2018 έως και 30.10.2018

Πληροφορίες : κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, κα ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ Γιαννούλα και κα ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να, τηλ. : 27910 39110 και 27910 39129

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται