Πρόσληψη πτυχιούχων για το πρόγραμμα Erasmus από το ΙΚΥ

Τετ, 02/01/2019 - 08:56 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με πτυχιούχους στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή να αποσταλούν με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από 31.12.2018 έως και την 15 Ιανουαρίου 2019, μεταξύ των ωρών 07:30-15:30 στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Τμήμα Διοίκησης
Διεύθυνση Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
1ος όροφος
14234 Νέα Ιωνία, Αττική
με την εξής ένδειξη:

«Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου (αναφορά κωδικού θέσης π.χ. ΕR. 1) στο πλαίσιο έργου του Προγράμματος Erasmus+»

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των προτάσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται

Επισημαίνεται ότι οι άρρενες ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης αντίστοιχο δικαιολογητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αντίστοιχο δικαιολογητικό νόμιμης απαλλαγής από αυτές.

Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αναλυτικά ΕΔΩ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Πρόσληψη πτυχιούχων για το πρόγραμμα Erasmus από το ΙΚΥ