Θέσεις εργασίας για γιατρούς και νοσηλευτές στο Δήμο Αθηναίων

Δευ, 20/08/2018 - 11:19 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιοκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων
1 ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων -Αφροδισιολόγων
3 ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων
4 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής
2 ΠΕ Ιατρών Παθολόγων
3 ΠΕ Ιατρών Μαιευτήρων -Γυναικολόγων
2 ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών
1 ΠΕ Ιατρών Οφθαλμιάτρων
2 ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων
2 ΠΕ Ψυχολόγων
2 ΤΕ Φυσικοθεραπευτών/τριών
2 ΤΕ Μαιών/ Μαιευτών
2 ΠΕ Νοσηλευτών/τριών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ.10438, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος όροφος, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού υπόψιν κου Γιαννέλη. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Θέσεις εργασίας για γιατρούς και νοσηλευτές στο Δήμο Αθηναίων


Περιοχή: