«Πριμ» σε επιχειρήσεις με σπορ της θάλασσας

«Πριμ» σε επιχειρήσεις με σπορ της θάλασσας

Sat, 27/04/2013 - 11:46 -- prosongr

«Πριμ» σε επιχειρήσεις με σπορ της θάλασσας

Επιδοτήσεις για επιχειρήσεις και επαγγέλματα με σπορ της θάλασσας φέρνει το νέο ΕΣΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν όσοι έχουν ή θέλουν να ασχοληθούν με ενοικίαση εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδες, σκι, λέμβους), τουριστικού σκάφους και λέμβων χωρίς πλήρωμα, αλλά και για σχολές εκμάθησης καταδύσεων και θαλάσσιων σπορ.
 
Στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ, τουριστικού σκάφους και λέμβων χωρίς πλήρωμα, αλλά και σχολές εκμάθησης καταδύσεων και θαλάσσιων σπορ
Το εύρος των επιλέξιμων προϋπολογισμών είναι από 20.000 έως 100.000 ευρώ και οι ενισχύσεις ανάλογα με την περιοχή κυμαίνονται από 40% έως 60%. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις μέχρι και τις 10 Μαΐου.
Η επαγγελματική ενασχόληση με αυτές τις δραστηριότητες αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία καθώς οι εκτιμήσεις θέλουν μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης στη χώρα μας για τα επόμενα χρόνια. Στις χρηματοδοτούμενες δράσεις έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν όσοι έχουν τέτοιες επιχειρήσεις, αλλά και όσοι σκοπεύουν να παρέχουν για πρώτη φορά αυτές τις υπηρεσίες.
Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι:
«77.21.10.04 - Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι και λέμβων)».
«77.34.10.01 - Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα».
«77.34.10.02 - Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα».
«85.51.10.02 - Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ».
«85.51.10.03 - Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων».
Ποιοι συμμετέχουν
1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
2. Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:
Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) της ίδιας θεματικής ενότητας.
Να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της πρότασης.
Να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην ελληνική επικράτεια.
Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύι άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
Να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ.
Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.
Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
Να υποβάλουν στα σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
Ποιες δαπάνες καλύπτει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι:
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για τη συγκεκριμένη δαπάνη είναι 60%. Αφορά, κτιριακές εργασίες διαμόρφωσης χώρων, κατασκευές, οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.
Μηχανήματα - Εξοπλισμός. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού είναι 100%. Αφορά, προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων, νέων σύγχρονων μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής.
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό επί του προϋπολογισμού είναι 10.000 ευρώ. Αφορά, κόστη αδειών χρήσης λογισμικού, κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού, κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
Λειτουργικές δαπάνες. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό είναι 40%. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και αφορούν ενοίκια, δαπάνες Ηλεκτρισμού, Υδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου, δαπάνες Ιδρυσης της επιχείρησης.
Μεταφορικά μέσα. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό είναι 10.000 ευρώ. Αφορά, προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνο χρήσης σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
Τι ισχύει για τις νέες επιχειρήσεις
Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές της κατηγορίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή οι υπό σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης.
Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές. Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του επιχορηγούμενου.
Στην προκειμένη περίπτωση τα ανώτατα όρια είναι από 20.000 έως 100.000 ευρώ. Αν οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες από 100.000 ευρώ σημειώνεται ό,τι αντικείμενο αξιολόγησης αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.
Ιδιωτική συμμετοχή
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.
1. Παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής.
2. Την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν μπορούν να κάνουν χρήση των εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE.
Πού θα απευθυνθώ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στον ΕΦΕΠΑΕ, στο τηλέφωνο 2106985210 και στο γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 8011136300.
Η προκήρυξη της δράσης και ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr και www.efepae.gr.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

Κάντε like

Κάντε like

Αναρτήστε ΔΩΡΕΑΝ την αγγελία σας

 

 

 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!