Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, αισθητικού, εργοθεραπευτή, επόπτη Δημόσιας Υγείας, επισκέπτη υγείας, τεχνολόγου ιατρικού εργαστηρίου, διαιτολόγου, τεχνολόγου διατροφής, φυσικοθεραπευτή κ.λ.π.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, αισθητικού, εργοθεραπευτή, επόπτη Δημόσιας Υγείας, επισκέπτη υγείας, τεχνολόγου ιατρικού εργαστηρίου, διαιτολόγου, τεχνολόγου διατροφής, φυσικοθεραπευτή κ.λ.π.

Fri, 28/06/2013 - 11:54 -- prosongr
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, αισθητικού, εργοθεραπευτή, επόπτη Δημόσιας Υγείας, επισκέπτη υγείας, τεχνολόγου ιατρικού εργαστηρίου, διαιτολόγου, τεχνολόγου διατροφής, φυσικοθεραπευτή κ.λ.π. (για Έλληνες πτυχιούχους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.)
 
Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]
Εμπλεκόμενοι φορείς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΕΕΚ), Διευθύνσεις Δημοτικής Κατάστασης [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]
Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr
 
Περιγραφή
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, αισθητικού, εργοθεραπευτή, επόπτη Δημόσιας Υγείας, επισκέπτη υγείας, τεχνολόγου ιατρικού εργαστηρίου, διαιτολόγου, τεχνολόγου διατροφής, φυσικοθεραπευτή κ.λ.π. σε Έλληνες πτυχιούχους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.).
Γενικά Δικαιολογητικά
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (του αιτούντος) από το κράτος - μέλος της προέλευσης ή βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής ότι ο Τίτλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επέχει θέση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ή Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής ότι το επάγγελμα στο κράτος προέλευσης δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο 
Στην περίπτωση προσκόμισης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ή Βεβαίωσης ότι ο Τίτλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επέχει θέση Άδειας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσυποβάλλει βεβαίωση της εκδούσας την Άδεια ή τη βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής, στην οποία πιστοποιείται το είδος και η έκταση της επαγγελματικής δραστηριότητας, δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος που ο κάτοχός της μπορεί να ασκήσει στο κράτος προέλευσης (δηλαδή τι μπορεί να κάνει, πως και που μπορεί να απασχοληθεί στο κράτος προέλευσης ο κάτοχος της συγκεκριμένης Άδειας ή Βεβαίωσης.
Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, αισθητικού, εργασιοθεραπευτής, επόπτη Δημόσιας Υγείας, επισκέπτη υγείας, τεχνολόγου ιατρικού εργαστηρίου, διαιτολόγου, τεχνολόγου διατροφής, φυσικοθεραπευτή κ.λ.π. (για Έλληνες πτυχιούχους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.)
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Κατάρτισης
Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο Τίτλο από τον οποίο προκύπτει φοίτηση σε σχολή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Κατάρτισης
Βεβαίωση από Αρμόδια Αρχή του κράτους προέλευσης με την οποία πιστοποιείται το εκπαιδευτικό επίπεδο του χορηγήσαντος τον Τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ιδρύματος.
Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής του κράτους - μέλους προέλευσης περί αναγνώρισης τίτλου εκπαίδευσης και κατάρτισης τρίτης χώρας, σε επίσημα αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα 
Προσκομίζεται στην περίπτωση επαγγελματικών σπουδών που πραγματοποιήθηκαν σε τρίτη χώρα.
Παράβολο υπέρ του Ο.Ε.Ε.Κ ύψους 102,71 € (απόδειξη είσπραξης του παραπάνω ποσού από κατάστημα ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ αρ. λογ. Ο.Ε.Ε.Κ 028/82617823)
Πιστοποιητικά της Αρμόδιας Αρχής του κράτους προέλευσης, από τα οποία να αποδεικνύεται η πρακτική άσκηση (εφόσον υπάρχει).
Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας 
Από όσους έχουν ασκήσει το επάγγελμα στο κράτος προέλευσης, απαιτείται η προσκόμιση σχετικού Πιστοποιητικού της Αρμόδιας Αρχής: α) τι ασκούν νόμιμα το επάγγελμα. β) για τον χρόνο άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος. γ) ότι δεν έχει ανασταλεί ή αφαιρεθεί το δικαίωμα αυτό. Εφόσον απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου ή Πιστοποιητικού μη κηρύξεως σε πτώχευση ή μη απαγορεύσεως ασκήσεως νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος ή Πιστοποιητικού σωματικής και ψυχικής υγείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11, του Π.Δ. 231/98.
Τίτλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, δηλαδή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Επάρκειας που αποκτήθηκε σε κράτος - μέλος, μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους σε αυτό
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο αιτών δηλώνει "ότι έχει ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, σε ποιους συγκεκριμένους τόπους και για πόσο χρονικό διάστημα" (Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης χορηγείται και από την Υπηρεσία). Προσκομίζεται για την απόδειξη "πρακτικής άσκησης". 
(Απαραίτητο έγγραφο)
Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου, νομίμως επικυρωμένη 
Η επικύρωση γίνεται από την Υπηρεσία.
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Ειδικά Δικαιολογητικά
Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ή άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. (σύμφωνα με την ΔΙΑΔΠ/Α1/3143, 20.2.2002 (ΦΕΚ 193) 
Ζητείται μόνο εάν η ιθαγένεια δεν προκύπτει από την φωτοτυπία της ταυτότητας.
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας
 
Σημειώσεις και επεξηγήσεις
 
Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσοκόμων, υπευθύνων για γενική περίθαλψη που πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας αναγνωρίζονται στην Ελλάδα ως επαρκή, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμόδιων αρχών που πιστοποιούν ότι:
Η εκπαίδευση άρχισε πριν από τη Γερμανική ενοποίηση.
Έχει δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων νοσοκόμων στο σύνολο του εδάφους Γερμανίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες Γερμανικές αρχές.
Επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις δραστηριότητες των νοσοκόμων υπευθύνων για γενική περίθαλψη στη Γερμανία τουλάχιστον επί μία τριετία κατά τη διάρκεια πέντε (5) ετών που προηγούνται της έκδοσης βεβαίωσης. Σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων βάσει του Π.Δ. 231/98. Στη συνέχεια επιδίδεται η άδεια η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στο Υπουργείο.
 

Κάντε like

Κάντε like

Αναρτήστε ΔΩΡΕΑΝ την αγγελία σας

 
 
 

 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!