Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού - Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού - Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά

Fri, 28/06/2013 - 08:46 -- prosongr
Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού
 
Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εμπλεκόμενοι φορείς: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΕΙ), Εισαγγελίες Πρωτοδικών, ΚΕΠ
Κωδικός υπηρεσίας: 9208
Χρόνος διεκπεραίωσης: Εντός τριμήνου από την αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση τις σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).
 
Κόστος: 36,98 €
Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 1502/Β΄/04.05.2012, ΦΕΚ 906/Β΄/2002, ΦΕΚ 6/Α΄/1992 (Π.Δ. 23/1992), ΦΕΚ 44/Α΄/2004 (Ν. 3230/2004 άρθρ. 10)
 
Περιγραφή
 
Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού.
 
Γενικά Δικαιολογητικά
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Αναγγελίας Άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού 
(Απαραίτητο έγγραφο)
Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με επίσημη μετάφραση καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ) 
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Πιστοποιητικό αποφοίτησης - αντίγραφο πτυχίου ΤΕΙ
(Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας:) Άδεια εργασίας
Δύο (2) φωτογραφίες
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή οποιουδήποτε ταυτοποιητικού στοιχείου 
Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται Δελτίο Ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/91 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/92. Για τους ομογενείς από Αλβανία απαιτείται το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενών (ΕΔΤΟ).
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 
Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης 
Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως τους
 
Ειδικά Δικαιολογητικά
(Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας :) Πιστοποιητικό αμοιβαιότητας
(Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας:) Άδεια παραμονής
(Για τους υπηκόους των Κρατών - Μελών της Ε.Ε.:) Άδεια διαμονής 
Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται δελτίο ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/91 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/92. Για τους ομογενείς από Αλβανία απαιτείται το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ). 
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση άδειας διαμονής
Διαδικασία
 
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να προβεί σε αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλεί για την χορήγηση βεβαίωσης για την άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού
Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.
Βήμα 3: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
Βήμα 4: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά).
Βήμα 5: Η Υπηρεσία ελέγχει αν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις και αν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση τριμήνου τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως. Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση τις σιωπηρής έγκρισης, και εφόσον έχει ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004) δύναται να την παραλάβει με τον τρόπο που έχει ο ίδιος ορίσει.
Ο Πολίτης του οποίου η αίτηση έχει επιτυχώς διεκπεραιωθεί από την αρμόδια υπηρεσία και εφόσον έχει αιτηθεί για την χορήγηση βεβαίωσης για την άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού και έχει δηλώσει ως σημείο παραλαβής της ένα ΚΕΠ/ΕΚΕ, προσέρχεται σ΄αυτό και παραλαμβάνει τη βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού.
 
Σημειώσεις και επεξηγήσεις
 
Αρμόδια αρχή διεκπεραίωσης :  Κατά τόπους Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αρμόδια αρχή για την υποβολή παραπόνων/παροχή βοήθειας : Δ/νσεις Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ
 

Κάντε like

Κάντε like

Αναρτήστε ΔΩΡΕΑΝ την αγγελία σας

 
 
 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!