Δώρο Πάσχα 2013 (υπολογισμός, ποιοί το δικαιούνται,παράδειγμα)

Δώρο Πάσχα 2013 (υπολογισμός, ποιοί το δικαιούνται,παράδειγμα)

Thu, 04/04/2013 - 16:39 -- prosongr

Δώρο Πάσχα 2013 υπολογισμός

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Πάσχα 2013
 
Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα 2013 .
 
Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2013. Συνεπώς αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα που αναφέραμε δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.
Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του, δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησε οικιοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.
 
 
Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα
Το Δώρο Πάσχα 2013 καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο Πάσχα και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Για Το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
 
Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα 2013
 
 Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης ,γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, κατ αναλογία το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας αφού και αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα απεργία.
 
Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα 2013
 
Να επισημάνουμε ωστόσο ότι δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.
Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις.
Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.
Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον Ασφαλιστικό Φορέα. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.
 
Δωρο Πάσχα 2013 υπολογισμός
 
Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.
 
Σαν καταβαλλόμενος μισθός  ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των  τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται   ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για  τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
 
Όπως προαναφέραμε στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666 π.χ εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.
 
Δωρο Πάσχα 2013 υπολογισμός
 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΙΣΘΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

1

0,00416

0,125

61

0,25416

7,625

2

0,00833

0,25

62

0,25832

7,75

3

0,0125

0,375

63

0,26249

7,875

4

0,01666

0,5

64

0,26666

8

5

0,02083

0,625

65

0,27082

8,125

6

0,025

0,75

66

0,275

8,25

7

0,02916

0,875

67

0,27916

8,375

8

0,03333

1

68

0,28332

8,5

9

0,0375

1,125

69

0,28749

8,625

10

0,04166

1,25

70

0,29166

8,75

11

0,04583

1,375

71

0,29582

8,875

12

0,05

1,5

72

0,3

9

13

0,05416

1,625

73

0,30416

9,125

14

0,05833

1,75

74

0,30832

9,25

15

0,0625

1,875

75

0,31249

9,375

16

0,06666

2

76

0,31666

9,5

17

0,07083

2,125

77

0,32082

9,625

18

0,075

2,25

78

0,325

9,75

19

0,07916

2,375

79

0,32916

9,875

20

0,083333

2,5

80

0,3333

10

21

0,08749

2,625

81

0,33749

10,125

22

0,09166

2,75

82

0,34166

10,25

23

0,09583

2,875

83

0,34582

10,375

24

0,1

3

84

0,35

10,5

25

0,10416

3,125

85

0,35416

10,625

26

0,10833

3,25

86

0,35832

10,75

27

0,11249

3,375

87

0,36249

10,875

28

0,11666

3,5

88

0,36666

11

29

0,12083

3,625

89

0,37082

11,125

30

0,125

3,75

90

0,375

11,25

31

0,12916

3,875

91

0,37916

11,375

32

0,13333

4

92

0,38332

11,5

33

0,13749

4,125

93

0,38749

11,625

34

0,14166

4,25

94

0,39166

11,75

35

0,14583

4,375

95

0,39582

11,875

36

0,15

4,5

96

0,4

12

37

0,15416

4,625

97

0,40416

12,125

38

0,15833

4,75

98

0,40832

12,25

39

0,16249

4,875

99

0,41249

12,375

40

0,16666

5

100

0,41666

12,5

41

0,17083

5,125

101

0,42082

12,625

42

0,175

5,25

102

0,425

12,75

43

0,17916

5,375

103

0,42915

12875

44

0,18333

5,5

104

0,43332

13

45

0,18749

5,625

105

0,43749

13,125

46

0,19166

5,75

106

0,44165

13,25

47

0,19583

5,875

107

0,44582

13,375

48

0,2

6

108

0,45

13,5

49

0,20416

6,125

109

0,45415

13,625

50

0,20833

6,25

110

0,45832

13,75

51

0,21249

6,375

111

0,46249

13,875

52

0,21666

6,5

112

0,46665

14

53

0,22082

6,625

113

0,47082

14,125

54

0,225

6,75

114

0,475

14,25

55

0,22916

6,875

115

0,47915

14,375

56

0,23332

7

116

0,48332

14,5

57

0,23749

7,125

117

0,48749

14,625

58

  0,24166

7,25 

118

  0,49165

14,75 

59

  0,24582

 7,375

119

  0,49582

14,875 

60

0,25

7,5

120

0,5

15

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
 
Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 65 μόνο μέρες μέσα στο διάστημα από 01-01 έως 15-04 του τρέχοντος έτους, πρέπει να λάβει για ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.
 
Εάν ο μισθωτός είχε μισθό 1000 €, μηνιαίως το δώρο του θα είναι ίσο με 1000 € χ 0,27082 (συντελεστής μισθού) = 271 € χ 0.041666 (συντελ.αδείας ) = 11.28 €, 271+11.28= 282.2 €, ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.
 
Εάν ο μισθωτός είχε ημερομίσθιο 30 €, το δώρο του θα είναι ίσο με 30 € χ 8,125 συντελεστής ημερομισθίου = 243.75 € χ 0.041666 (συντλ.αδείας) =10.15 €, 243.75 € +10.55 = 253.9 €. ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.


Πηγή: dikaiologitika.gr

 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!