Εγκριση 1.100 προσλήψεων σε δήμους

Εγκριση 1.100 προσλήψεων σε δήμους

Wed, 19/08/2015 - 14:09 -- prosongr

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση θα γίνουν 1.100 προσλήψεις ορισμένου χρόνου ή με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού για φέτος.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση: 

Αύξηση ορίου μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2015

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ.οικ.9240/16-3-2015 Κοινή Απόφαση ως εξής: Ο αριθμός των εγκρίσεων πρόσληψης και ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων αυξάνεται κατά 1.100 άτομα.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ.οικ.9240/16-3-2015 Κοινή Απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!