Επαναπροκήρυξη απο τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη ΣΕΚ ατόμων ΑΜΕΑ Αθηνών

Επαναπροκήρυξη απο τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη ΣΕΚ ατόμων ΑΜΕΑ Αθηνών

Tue, 10/11/2015 - 09:20 -- prosongr
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας, σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το σχολικό έτος 2015- 2016, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται στην υπ' αριθμ 2145/33/08-07-2014 απόφαση του Οργανισμού και την τροποποίησή της με την με αριθμ. 2517/58/20-102015, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Σχολής ΑμεΑ Αθήνας, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 2178/33/08-07-2014 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ και την υπ αρθμ 2314/37/22-07-2014 τροποποίηση αυτής, να υποβάλουν αίτηση από την Τετάρτη 11-11-2015 έως τηνΤετάρτη 18¬11-2015 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων.

1. Αγιογραφία
2. Δερμάτινων ειδών
3. Ξυλουργική
4. Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 
Η αποστολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει μόνο ταχυδρομικώς (συστημένο ή με ταχυμεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στην Γραμματεία της παραπάνω Σχολής (ΟΑΕΔ ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, Λ. Γαλατσίου 19,11141, Γαλάτσι, Αθήνα), Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται από τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας (Λ. Γαλατσίου 19, 11141, Γαλάτσι, 210 2110878, 210-2023687).

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2015-2016 και θα αφορούν τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (μη προσέλευσης μαθητών κλπ) δεν είναι δυνατή η λειτουργία των παραπάνω ειδικοτήτων, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεώνεται να προσλάβει υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει :
1. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
2. Να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων
3. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα όπως ο Νόμος προβλέπει.
4. Να μην είναι υπόδικοι
5. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
6. Να μην έχουν απολυθεί από τη θέση Δημοσίου υπαλλήλου ή Ν . Π . Δ. Δ.

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ:
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ: (Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ)
• ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας.
• ΠΕ Οικονομολόγων.
• ΠΕ Νοσηλευτικής
• ΠΕ Τεχνολογίας ξύλου
• ΠΕ Αγιογραφίας
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ:
1) Υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ θεωρούνται υποψήφιοι με πτυχίο ΙΕΚ με πιστοποίηση, πτυχίο Α' κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής, από τον αρμόδιο φορέα άν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Υποψήφιοι χωρίς πτυχίο τεχνικής η επαγγελματικής σχολής, με αποδεδειγμένη διετή επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία, στο αντικείμενο που αιτούνται να διδάξουν.
• ΔΕ Αγιογραφίας
• ΔΕ Δερματοτεχνίας

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής (έντυπη).
Χορηγείται από τις γραμματείες των Σχολών η στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει τις ειδικότητες της προτίμησής του, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη.
> Οι ενδιαφερόμενοι για παραπάνω από μία ειδικότητα θα υποβάλλουν χωριστά για κάθε μία, αίτηση και τα επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής.
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Βασικός τίτλος σπουδών
> Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος, ο βαθμός επίδοσής του και ο χαρακτηρισμός του (καλώς, λίαν καλώς, άριστα). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός και ο χαρακτηρισμός του, το αντίγραφο τίτλου σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η βαθμολογική κλίμακα (ελάχιστος βαθμός, βάση, μέγιστος βαθμός) και οι τυχόν καθιερωμένοι χαρακτηρισμοί. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αρμόδια εκπαιδευτική αρχή. Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλεται φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου η του πιστοποιητικού σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.

> Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει: α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών β) επίσημη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών γ) βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (πχ. ΔΟΑΤΑΠ ).
> Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος:
• Πτυχίο Ψυχολογίας Α. Ε. Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
• Για τους απόφοιτους ΦΠΨ, πριν το 1993, γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο των αποφοίτων με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
4. Τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών.
Τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών συναφείς με την ειδικότητα του βασικού πτυχίου, η στην Ειδική Αγωγή, εφόσον υπάρχουν. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι αναγνωρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, ϋ.Ε.Α.) καθώς και διδακτορικά διπλώματα. Μεταπτυχιακοί τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.
5. Τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών επιπλέον του βασικού πτυχίου.
Η παιδαγωγική επάρκεια πιστοποιείται:
> Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου τμημάτων Α. Ε. Ι. (κλάδοι ΠΕ01,ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας και των ψηφιακών συστημάτων). ή σχετικής βεβαίωσης της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α. Σ. Ε. ΤΕ. Μ) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ. Ε. Λ. Ε. Τ. Ε.), ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α. Σ. ΠΑΙ. Τ. Ε.).
> Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.
> Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.

> Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
> Βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Α. Ε. Ι . ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α. Ε. Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τέτοιες βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από βεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα πιστοποιούν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
6. Επιμορφωτικά σεμινάρια για την Ειδική Αγωγή
Ως τίτλοι επιμορφωτικών σεμιναρίων σε ΑμεΑ νοούνται πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή από πανεπιστήμια ή από φορείς του Δημοσίου η του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.
7. Βεβαιώσεις Διδακτικής εμπειρίας
> Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί στην Εκπαίδευση Ειδικής Αγωγής ή στην κατάρτιση Ειδικής Αγωγής, στην τυπική η άτυπη εκπαίδευση η κατάρτιση σε φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στην ειδικότητα για την οποία προκηρύσσεται η θέση και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου.
> Επίσης η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από πιστοποιημένα ΚΕΚ ΑΜΕΑ θα πρέπει να βεβαιώνεται από τους εν λόγω φορείς. (πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η Υπουργική Απόφαση με την οποία έγινε η πιστοποίηση τους).
> Η διδακτική εμπειρία σε σχολεία του εξωτερικού πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από αρμόδια Ελληνική ή εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας.
> Η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε Ιδιωτικά ΙΕΚ πρέπει να βεβαιώνεται από τον ΕΟΠΠΕΠ (ΟΕΕΚ για τις παλιότερες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).
> Η διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή.
> Η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε αναγνωρισμένα πλαίσια Ειδικής Αγωγής, κατάρτισης ΑΜΕΑ, ( συλλόγους, ιδρύματα ) πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από τη δημόσια εκπαιδευτική αρχή, η οποία εποπτεύει τους εν λόγω φορείς.

> Για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ΣΥΥ), η διδακτική και η επαγγελματική εμπειρία προσμετρούνται μετά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Σε κάθε βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται :
• Το χρονικό διάστημα ( έναρξη - λήξη διδασκαλίας )
• Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας που έχει προκηρυχθεί στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές οι ώρες ανάθεσης διδασκαλίας τους ανά εβδομάδα και ο αριθμός των εβδομάδων.
• Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.
Σημείωση
• Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ακριβώς οι αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη ως διδακτική εμπειρία.
8. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής εμπειρίας
• Η Επαγγελματική Εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία προκηρύσσεται η θέση και να είναι συναφής με το αντικείμενο διδασκαλίας.
• Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής, δεν προσμετρώνται ως επαγγελματική εμπειρία.
9. Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στην Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας , την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα το πτυχίο, την εργασία η το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συμβάσεις έργου για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να αναγράφουν η να συνοδεύονται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν εξηρτημένη εργασία με παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.
Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας όπως και από συμμετοχή σε προγράμματα Stage η πρακτικής άσκησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Η Επαγγελματική Εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου (όπου αυτό απαιτείται) η μεταπτυχιακού τίτλου και να είναι συναφής με το αντικείμενο διδασκαλίας.

Ειδικότερα για τους εμπειροτεχνίτες, η επαγγελματική εμπειρία τους πρέπει να είναι απολύτως συναφής με την ειδικότητα, άλλως απορρίπτεται και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής, δεν προσμετρώνται ως επαγγελματική εμπειρία.
10. Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα Μισθωτοί:
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης η βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας όταν αυτές έχουν αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Επιπλέον:
Ι. Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ οι βεβαιώσεις απασχόλησης έως και το 2001 θα πρέπει να είναι θεωρημένες από την επιθεώρηση εργασίας ως προς την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια ενώ οι βεβαιώσεις απασχόλησης μετά την 1-1-2002 θα πρέπει να συνοδεύονται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για την βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, θα πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ. Εφόσον απαιτηθεί κατά την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από την υπηρεσία η προσκόμιση των ενσήμων εργασίας.
ΙΙ. Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο/οι εργοδότης/ες που κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις βεβαιώσεις.
Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες προκειμένου να δηλώσουν την εργασιακή τους εμπειρία, θα πρέπει να διαθέτουν:
1. Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.
2. Τα έντυπα Ε1 και Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία.
3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα, θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου που ορίζεται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Για το οικονομικό έτος 2014, ισχύει το αφορολόγητο όριο του οικονομικού έτους 2013.

Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ. λ. π.
Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος
Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος δηλώνεται και μοριοδοτείται, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:
Ι . Βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και
ΙΙ . Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.
11. Βεβαίωση Πιστοποίησης η ένταξης στα μητρώα εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων του Ε. ΚΕ. ΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ.
12. Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.
13. Κάρτα ανεργίας
14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ. ή μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι συνταξιούχος η δημόσιος υπάλληλος και θα προσκομίσει εφ' όσον προσληφθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
15. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποχωρήσει οικιοθελώς από όλες τις σχολές (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΚΕΚ) του ΟΑΕΔ τα τελευταία τρία χρόνια πλέον του έτους αποχώρησης.
16. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικασθεί ή δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν.2683/99 ποινικά αδικήματα.
17. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που καταθέτει είναι αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

18. Εάν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85. 13.
19. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 2190/94 και δεν μονιμοποιήθηκαν, και έχουν τα τυπικά προσόντα της σχετικής προκήρυξης, μοριοδοτούνται και προηγούνται έναντι των άλλων υποψηφίων του αντίστοιχου κλάδου (θα πρέπει να προσκομισθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά)

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!