Επιταγή εργασίας για ανέργους αιτήσεις και κανόνες του προγράμματος

Επιταγή εργασίας για ανέργους αιτήσεις και κανόνες του προγράμματος

Tue, 09/04/2013 - 17:10 -- prosongr

Το νέο πρόγραμμα για την επιταγή εργασίας σε ανέργους ξεκινά σε λιγες ημέρες .Το προγραμμα επιταγη εργασίας του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού αφορά 35000 νεους εως 29 ετών.Ποιοι ειναι οι κανόνες ομως του προγράμματος επιταγή εργασίας

Την αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος μπορείτε να την δείτε εδω

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ανέργους αρχίζει στις 15/04/2013 και λήγει στις 20/05/2013 στις 24.00 και είναι δυνατή ΜΟΝΟ μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr

Ποιοι είναι οι κανονες του προγράμματος για την επιταγή εργασίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους ωφελούμενους, τους παρόχους κατάρτισης και τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη Δράση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» (εφεξής «Δράση»), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Ο Κώδικας αυτός ορίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη (τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω) στο πλαίσιο της συνεργασίας τους και διέπει όλα τα στάδια της Δράσης, από την προετοιμασίας συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου σε αυτή, μέχρι και την ολοκλήρωσή της.


Κάθε εμπλεκόμενο μέρος που συμμετέχει στη Δράση έχει την ευθύνη για την τήρηση τους παρόντος Κώδικα.
Βασικές αρχές που οφείλουν να τηρούν οι ωφελούμενοι 
1) Κάθε ωφελούμενος κατά τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής του στη Δράση οφείλει να απέχει από οποιασδήποτε παραπλανητική πληροφόρηση στα στοιχεία της αιτήσεώς του (π.χ. αναληθών στοιχείων για το εκπαιδευτικόεπίπεδο, το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, μη υπογραφή σύμβασης με άλλον πάροχο κατάρτισης κλπ).
2) Εφόσον ο ωφελούμενος συμφωνήσει να συνεργαστεί με συγκεκριμένο πάροχο κατάρτισης και την επιχείρηση πρακτικής άσκησης, οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους και τις υποχρεώσει που απορρέουν από την σύμβαση καθώς και τον παρόν κώδικα.
3) Κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του κατά την διάρκεια της κατάρτισης του και ειδικότερα, κατά την θεωρητική κατάρτιση, υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετέχει ενεργά στις τεχνικές και μεθόδους
εκπαίδευσης, που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτές. 
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, κάθε ωφελούμενος θα πρέπει :
· Να μην δημιουργεί προβλήματα στη συνεργασία του με την επιχείρηση και τα στελέχη αυτής.
· Να μην δημιουργεί προβλήματα σε πελάτες ή συνεργάτες της επιχείρησης σε περίπτωση που έρθει σε επικοινωνία/ συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο των εργασιών που οφείλει να εκτελέσει για τη θέση πρακτικής στην οποία έχει τοποθετηθεί.
· Να μην προβαίνει σε πράξεις οι οποίες δύναται να συνιστούν ποινικά αδικήματα (πχ. κλοπή).
· Να συμμορφώνεται με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της επιχείρησης.
· Να επιδεικνύει ενδιαφέρον για την εκτέλεση των καθηκόντων που αφορά τη θέση πρακτικής.
· Να μην προκαλεί από αμέλεια ή σκοπιμότητα, φθορά στην περιουσία της επιχείρησης.
· Να τηρεί το ωράριο της πρακτικής άσκησης.
4) Εάν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ωφελούμενος εντοπίσει πρόβλημα στη συνεργασία του με την επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει τον
Επόπτη Πρακτικής που έχει ορίσει ο πάροχος κατάρτισης.
Βασικές αρχές που οφείλουν να τηρούν οι πάροχοι κατάρτισης
1) Οι ενέργειες προσέλκυσης ωφελουμένων που θα αναληφθούν από τους παρόχους κατάρτισης, θα πρέπει να διέπονται από τους κανόνες των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
2) Κάθε πάροχος κατάρτισης οφείλει να παρέχει ορθή και έγκυρη ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με το πλαίσιο συμμετοχής του στη Δράση. 
3) Οι πάροχοι κατάρτισης σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις οφείλουν α) να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους θέσεις πρακτικής
άσκησης που να είναι συναφείς με το αντικείμενο της θεωρητικής κατάρτισης, β) να παρέχουν ενημέρωση προς τους καταρτιζόμενους για τις θέσεις
πρακτικής άσκησης που προσφέρουν. Ενδεικτικά θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες όπως:
· περιγραφή των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
· επιθυμητές και απαραίτητες δεξιότητες για την κάλυψη αυτών, · ρόλος και υποχρεώσεις των ωφελούμενων που απορρέουν από τις θέσεις
πρακτικής άσκησης · διάρκεια απασχόλησης του πρακτικά ασκούμενου, προβλεπόμενη έναρξη και προβλεπόμενη λήξη, τόπος υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.
4) Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να παρακολουθεί και να υποστηρίζει τον καταρτιζόμενο για την ομαλή ένταξη του στη λειτουργία της επιχείρησης πρακτικής, μέσω του Επόπτη Πρακτικής.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει κατ ελάχιστον να εξασφαλίζονται από τον πάροχο, οι παρακάτω προϋποθέσεις για την καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτιζομένων:
Τακτική επαφή με την επιχείρηση και τον καταρτιζόμενο (περίπου 2 φορές την εβδομάδα)

Κοινές συναντήσεις, εκπροσώπου επιχείρησης, καταρτιζόμενου και Επόπτη, για τη διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που ενδεχομένως έχουν ανακύψει κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης
Προσωπική επαφή του Επόπτη με τον καταρτιζόμενο, όπου προκύπτει ανάγκη για την ομαλή ένταξη του στη επιχείρηση π.χ. περαιτέρω
υποστήριξη του καταρτιζόμενου μέσω συμβουλευτικής για την ομαλοποίηση της ενσωμάτωσής του στο περιβάλλον της επιχείρησης.
Βασικές αρχές που οφείλουν να τηρούν οι επιχειρήσεις
1) Κάθε επιχείρηση πριν από τη συμμετοχή της στη Δράση προετοιμάζεται ως προς τα ακόλουθα:
Τις θέσεις πρακτικής άσκησης που μπορεί να διαθέσει.
Τις δεξιότητες και τα προσόντα που θα πρέπει να έχει ο υποψήφιος για κάθε θέση πρακτικής άσκησης.
Τις εργασίες τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης
2) Κάθε επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει κάθε παρόχο κατάρτισης με τον οποίο συνεργάζεται για το απαιτούμενο προφίλ των υποψηφίων για τις θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρει.
3) Κάθε επιχείρηση οφείλει να συμμετέχει από κοινού με τον συνεργαζόμενο πάροχο κατάρτισης στη διαδικασία επιλογής του ωφελούμενου.
4) Κατά τη διαδικασία επιλογής του ωφελούμενου, η επιχείρηση σε συνεργασία με τον πάροχο κατάρτισης οφείλει να παρέχει πλήρη ενημέρωση προς τους ωφελούμενους για τις θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρει.
5) Κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης, η επιχείρηση θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε ο ωφελούμενος να λάβει επαρκή ενημέρωση για τα τμήματα και τα στελέχη της με τα οποία θα έχει συνεργασία ο ωφελούμενος στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης καθώς και για διάφορα πρακτικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την ασφάλεια στο χώρο πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου.
6) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στη συνεργασία της με τον καταρτιζόμενο, η επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον Επόπτη Πρακτικής που έχει ορίζει ο πάροχος κατάρτισης.
5) Στα πλαίσια της χρηστής συμπεριφοράς της επιχείρησης απέναντι στον πρακτικά ασκούμενο, θα πρέπει:
να διασφαλίσει ότι ο καταρτιζόμενος αντιμετωπίζεται και αισθάνεται μέρος της επιχείρησης και δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως επισκέπτης
αυτής, 
να αναθέτει στον πρακτικά ασκούμενο εργασίες που αναπτύσσουν στις δεξιότητές του και είναι σε συνάφεια με το αντικείμενο της θεωρητικής
κατάρτισης.
6) Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης η επιχείρηση οφείλει να παρέχει στον καταρτιζόμενο «Βεβαίωση πρακτικής άσκησης - συστατικής επιστολής» στην οποία θα αναφέρεται το τμήμα της επιχείρησης και το χρονικό διάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση καθώς και τις εργασίες που εκτέλεσε ο καταρτιζόμενος.


ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!