ΕΣΠΑ: Βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΕΣΠΑ: Βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Tue, 02/04/2013 - 08:14 -- prosongr

 

Διοργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με στόχο την ενίσχυση και προώθηση εθνικών πολιτιστικών θεσμών, αξιοποιώντας τις πολιτιστικές παραδόσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε αυτοί να αποτελέσουν κόμβους ευρύτερων διευρωπαϊκών δικτύων πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασίας. Ενέργειες ενίσχυσης και προώθησης σημαντικών εκδηλώσεων και γεγονότων των πολιτιστικών δικτύων της Περιφέρειας.
 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
 
Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Πελοποννήσου
 
Τομείς ενδιαφέροντος
Πολιτισμός
Κατηγορία δικαιούχων
Υπουργεία – ΝΠΔΔ
 
Περιφέρειες
 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)
 
Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)
 
Σε ποιους απευθύνεται
ΟΤΑ Α΄βαθμού Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Πολιτιστικοί Φορείς, Οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενοι από Δημόσιο Τομέα
Yπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Περιφέρειας Πελοποννήσου
 
 
Όροι και προϋποθέσεις
Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ... 
Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 
(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεταιδημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.depin.gr.
 
(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.
 
(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.
 
(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει).
 
(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.
 
(vi) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (εφ' όσον η ΔΑ το κρίνει αναγκαίο).
 
(vii) "Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης" βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ" την εν λόγω αίτηση εντός εύλογου διαστήματος από την ένταξη της πράξης.
 
(viii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από τον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ" ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα:
 
Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
Συμπληρωμένοι οι πίνακες Δ1 (Απαραίτητες Μελέτες έργων κατηγορίας πράξεων και Δ2 (Άδειες και Εγκρίσεις για το σύνολο της Πράξης). Τα στοιχεία των πινάκων Δ1 και Δ2 αναμένεται να τεκμηριώσουν την ωριμότητα, την πληρότητα και την λειτουργικότητα της πρότασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το σύνολο των εγκεκριμένων μέχρι την στιγμή της υποβολής της πρότασης τεχνικών μελετών όπως περιγράφονται στον πίνακα (Δ1) με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης καθώς και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις όπως αυτές περιγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα (Δ2). Επίσης αναλυτική προμέτρηση εργασιών, που να αντιστοιχεί στις ως άνω συνημμένες τεχνικές μελέτες.
Δήλωση του Τελικού Δικαιούχου, ότι θα τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.
Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης.
Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα:
 
Εγκριτικές αποφάσεις μελετών
Σύμφωνα με το νόμο 3621/2007 άρ. 4ο παρ. 2, «Μελέτες ή κατηγορίες ή στάδια αυτών για έργα που πρόκειται να ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν βάσει του νομικού πλαισίου που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α΄), ελέγχονται υποχρεωτικά προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα, αρτιότητα και εν γένει εφαρμοσιμότητά τους και αναθεωρούνται, επικαιροποιούνται ή συμπληρώνονται, πριν τη διαδικασία δημοπράτησης των έργων Ο έλεγχος και η αναθεώρηση ή / και επικαιροποίηση ή/ και συμπλήρωση των μελετών υλοποιείται είτε α) από τις υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής είτε β) δυνάμει συμβάσεως, η οποία συνάπτεται είτε κατά τις διατάξεις του ν. 3316/2005 είτε σύμφωνα με νομικές διατάξεις που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το νόμο αυτόν.
 
Με την υπ’ αριθμ. 20554/ΕΥΣ3430 (ΦΕΚ 644Β/13-05-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τίθενται οι προδιαγραφές και καθορίζεται η διαδικασία του ελέγχου και της επικαιροποίησης ή και της τυχόν αναγκαίας αναθεώρησης της μελέτης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια Ως εκ τούτου σε κάθε περίπτωση, απαιτείται να σχετική γνωμοδότηση του οικείου τεχνικού συμβουλίου του Τελικού Δικαιούχου ότι έχει διενεργηθεί ο παραπάνω έλεγχος με συνημμένη την έκθεση παρατηρήσεων του ελέγχου.
 
Τι χρηματοδοτείται
Διοργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με στόχο την ενίσχυση και προώθηση εθνικών Πολιτιστικών θεσμών, αξιοποιώντας τις Πολιτιστικές παραδόσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε αυτοί να αποτελέσουν κόμβους ευρύτερων διευρωπαϊκών δικτύων πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασίας. Ενέργειες ενίσχυσης και προώθησης σημαντικών εκδηλώσεων και γεγονότων των Πολιτιστικών Δικτύων της Περιφέρειας.
 
Προϋπολογισμός
€ 2.500.000
 
Περίοδος υποβολής
από 1/4/2013 έως 31/8/2013
 
Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ" στη διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη T.K.22100, τις ώρες 9:00 - 15:00, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.
Το έντυπο ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από την συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ.
 

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Τέρμα Ερ. Σταυρού, 221 00 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Παναγιώτης Κούτρης

2713 601378

 
 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!