Ολες οι προσλήψεις στο δημόσιο αυτή την εβδομάδα - Δείτε τις θέσεις

Ολες οι προσλήψεις στο δημόσιο αυτή την εβδομάδα - Δείτε τις θέσεις

Tue, 16/06/2015 - 13:14 -- prosongr


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2015
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ  (ΤΑΠΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7Ε3Β469ΗΔΞ-Ξ8Ψ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 5151/08-06-2015 για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Κ.Α. 3015, Ε.Υ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗΓΧ469Β7Γ-ΔΩΔ

Απόφαση Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και εργατών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου «Ανάπλαση οικισμού Πολυρρήνιας του Δήμου Κισάμου» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΜΑΦ465ΦΘ3-ΛΟΧ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΥΒ46Ψ8ΧΒ-ΥΤΤ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 5184/08-06-2015 για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης/εων μίσθωσης έργου (Κ.Α. 3679, Ε.Υ. ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/74Φ6469Β7Γ-ΛΕ8

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 5232/10-06-2015 για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Κ.Α. 3815, Ε.Υ. Μιχάλης Ταρουδάκης)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΘΕ469Β7Γ-ΔΙΡ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 5354/12-06-2015 για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης/εων μίσθωσης έργου (Κ.Α.3671, Ε.Υ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/602Ξ469Β7Γ-Τ4Μ

Ανακοίνωση πρόσληψης τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ενταγμένης στο Ε.Σ.Π.Α. πράξης «Aποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΙ8Κ465ΦΘ3-ΛΓ3

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για της ανάγκες του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Βελτίωση- Τροποποίηση 13ης Επαρχιακής Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων- Ηγουμενίτσας- Ζωοδόχος- Γραμμένο- Βαγενίτι- Πολύλοφος- Λύγγος)» (κωδικός ΣΑΕΠ 0188, κωδικός πράξης 2011ΕΠ01880046).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΣ5465ΦΘ3-ΦΣΖ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2015 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΗ9ΩΚΒ-ΠΙΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2015 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΘΞΩΚΒ-Σ19

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 5349/12-06-2015 για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης/εων μίσθωσης έργου (Κ.Α. 3450, Ε.Υ. ΤΟΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΞΖ469Β7Γ-ΝΜΦ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/77ΖΒΩΛΨ-3Μ4

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΗΣ ΑΡ 4122/5-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ:7ΣΞΤ465ΦΘ3-ΜΣ1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΒΘ465ΦΘ3-Μ4Ρ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΗΣ ΑΡ. 4121/5-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ:73Π7465ΦΘ3-ΟΣΞ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ζ8Σ465ΦΘ3-0ΡΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «MOMIRAS- Mobile Mixed Reality System/MOMIRAS-  Νέες Τεχνολογίες Μικτής Πραγματικότητας εν Κινήσει» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΖΛΒ469ΗΡ8-Ε5Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΠΑΜ469Β7Η-9Ξ5

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Καινοτόμες Υβριδικές Διεργασίες Ενεργού Άνθρακα-Οξείδωσης Fenton για την επεξεργασία νερού (Aquaferac)» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒ48469ΗΡ8-26Β

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 152/2015

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΔΔΟΛΑΟ-2ΡΕ

Ανάκληση της αριθ. 2211/37388/18.11.2013 (Ορθή Επανάληψη, ΑΔΑ: ΒΛ11ΩΚΤ-0Ν9) απόφασης
του Δημάρχου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/65ΚΝΩΚΤ-Ι2Υ

Ανάκληση της αριθ. 820/10763/23.4.2015 (ΑΔΑ: 78ΧΘΩΚΤ-Π61) απόφασης του Δημάρχου Νέας
Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/61Ν3ΩΚΤ-595

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος / έργου
με τίτλο «CYANOWATER – Κυανοτοξίνες στο νερό. Εξελίξεις στην ανάλυση, την
παρουσία τους και σε επεξεργασίες του νερού για την απομάκρυνσή τους» (E-11760),
Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. 12692/27-9-2012, στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι»,
ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/68Υ7469ΗΕΒ-ΔΨΞ

ΤΕΛ ΑΝΑΚ ΣΟΧ 1 2015 ΔΗΜΟΤ ΚΟΙΝΩΦ ΕΠΙΧΣΗ ΠΟΡΟΥ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΕΗΟΡΙΣ-405

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1 ΑΤΟΜΟ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ, 2ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΒΞΜΟΚΧΩ-ΩΝΨ

Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΨΒ4469ΗΚΖ-ΚΔ3

Μια θέση εξωτερικού συνεργάτη τεχνικού Η/Υ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΑΔΦΟΡΕΙ-ΕΚ7

Δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών Φυσικών, μεταδιδακτόρων, στο θεματικό πεδίο «Παρατηρησιακή αστροφυσική στο οπτικό μέρος του φάσματος».

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΥΒΟΡΕΙ-ΒΦΕ

Περί: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/63ΧΤΟΚΙΜ-Ζ2Φ

Έγκριση προκήρυξης δύο (2) θέσεων Καθηγητών του ΤΕΙ Πειραιά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω768465ΦΘ3-Ψ38

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ).

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω9ΟΨΩΞ3-ΦΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛ24ΩΛΕ-06Π

Προκήρυξη για την πλήρωση έξι (6) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) στα Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας: α. Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε, β. Μαιευτικής, γ. Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ. Νοσηλευτικής.

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΚΠ4691ΟΗ-ΞΩ8

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ''Μικροβιολογία Και Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων με έμφαση στα βακτήρια και τα Νοσήματα που προκαλούν''.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΔ2546Ψ8ΧΒ-Γ0Κ

Έγκριση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος συνδυασμένης βιολογικής επεξεργασίας για τη συν-διαχείριση οργανικών αποβλήτων από διαφορετικές κατηγορίες βιομηχανιών τροφίμων - FOODINBIO» (κωδ.2915) και Κ.Α.68/1158. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το EKT-Eυρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΠΗ446ΨΖΣ4-ΞΗΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0ΗΩ46914Ο-5ΔΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Π477ΛΒ-ΞΗΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1/2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7Γ3Χ7Λ1-ΩΥΚ

Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

ΚΕΔΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΞΦ2ΟΛ2Φ-ΗΤΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝ027ΛΚ-ΟΞ3

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΠΗΩ465ΦΘ3-ΧΛΩ

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7Μ2Π465ΦΘ3-Ζ6Ζ

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Α΄ και Β΄ της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Δ9Ζ465ΦΘ3-27Ρ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ, ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω4ΝΨΟΞΔΔ-3ΝΑ

Προκήρυξη, κατόπιν αιτήματος Εξέλιξης, σε Θέση καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή Της Σ.Θ.Ε.Τ. Στο Γνωστικό Αντικείμενο "Τεχνητή Νοημοσύνη-Εφαρμογές" (ΠΛΗ31)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΒΘ746ΨΖΣΘ-Γ1Η

Εγκριση προκηρύξεως μια θεσης Καθηγητη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΖΞ7469Β7Γ-36Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.      2/ 2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2015-ΔΑΟΚ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΖΛΤ7Λ1-7ΙΔ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 3ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου (ΕΣΠΑ) «Ολοκλήρωση του έργου παράκαμψης Σπάρτης, τμήμα Σκούρα-Πυρί», ενταγμένο στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΨ9465ΦΘ3-Β2Υ

Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΓΒ46906Ρ-ΡΨΑ

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΟΧ946Ψ8ΧΒ-ΕΙ0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ'' ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "GR02-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ'' ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

https://diavgeia.gov.gr/doc/77ΗΣΟΡΡΘ-3ΤΚ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓ7Κ7Λ1-ΞΔΣ

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τις ανάγκες υλοποίησης του 4ου υποέργου «Παροχή υπηρεσιών αρχαιολόγου» του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των οικισμών Μονή – Κεραμούτσι – Καμάρι με εξωτερικά δίκτυα Δήμου Μαλεβιζίου» [Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΙΥ8465ΦΘ3-Π7Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (A.Π. 1285)

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ)

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΦΠ4694Φ7-Π3Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ'' ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "GR02-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ'' ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΟ8ΟΡΡΘ-Υ3Ρ

Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του 3ου υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες» της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ» [Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/ΚΓ΄Ε.Π.Κ.Α. (νυν Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου)]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΑΦ465ΦΘ3-Τ2Θ

ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (μέρους της υπ' αρίθμ. 12687/ 2015 Ανακοίνωσης) - Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας  δύο (2) μηνών, για τις ανάγκες της Δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΚΧ3ΩΚΥ-ΥΝΝ

Ανακοίνωση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την πρόσληψη προσωπικού έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα δύο μηνών στη Δ/νση Τεχνικών Έργων και στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7Δ8Ι7Λ6-5ΤΟ

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!