Ολες οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα αυτή την εβδομάδα - Δείτε τις θέσεις

Ολες οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα αυτή την εβδομάδα - Δείτε τις θέσεις

Thu, 13/08/2015 - 09:44 -- prosongr

Πίνακας Περιεχομένων

Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας ΑΕ»: Πρόσληψη 14 ατόμων. 2

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ): Πρόσληψη 1 συνεργάτη.. 3

Δήμος Φλώρινας: Πρόσληψη 28 ατόμων. 4

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας: Πρόσληψη 575 ατόμων. 5

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (Κ.Δ.Ε.Μ.): Πρόσληψη 17 ατόμων   6

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ): Πρόσληψη 1 συνεργάτη.. 7

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 3 ατόμων. 8

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 5 ατόμων. 9

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 1 θέσης καθηγητή.. 10

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 7 θέσεων καθηγητών. 11

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 5 θέσεων καθηγητών. 13

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 7 θέσεων καθηγητών. 14

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 7 θέσεων καθηγητών. 15

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 6 θέσεων καθηγητών. 16

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.. 18

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.. 19

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.. 20

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.. 21

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»: Επιδοτούμενα προγράμματα για νέους επιστήμονες και ανέργους  22

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ.. 23

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο  Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος. 23

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δέκα πέντε (15) υπαλλήλων στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.). (Αριθμ.Πρωτ.:ΚΤΠ/32811) (ΑΔΑ: 7ΚΚ5469Η4Σ-Κ1Υ). 23

Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας ΑΕ»: Πρόσληψη 14 ατόμων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας ΑΕ», που εδρεύει στα Λουτρά Αριδαίας.

ΠΕ Ιατρών 8 μήνες: 1

ΠΕ Ιατρών 4 μήνες: 1

ΤΕ Υπάλληλοι υποδοχής 6 μήνες: 1

ΔΕ Υπαλλήλων Υδροθεραπευτηρίου 4 μήνες: 2

ΔΕ Νοσοκόμοι/ες 4 μήνες: 2

ΔΕ Ναυαγοσώστες/ριες πισίνας 6 μήνες: 3

ΥΕ Καθαριστών-τριών 4 μήνες: 3

ΥΕ Εργάτες/Εργάτριες γενικών καθηκόντων 4 μήνες: 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» Τ.Κ. 58400 Αριδαία, απευθύνοντάς την στα Γραφεία της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Α.Ε. Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» υπόψιν κου Δήμτση Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 2384091072). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 10-8-2015 έως και 19-8-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΖΠΣΟΕ8Τ-ΠΧ9/document

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ): Πρόσληψη 1 συνεργάτη

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) ενδιαφέρεται στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας  Ψηφιακής  Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας» να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη στο ακόλουθο παραδοτέο: «Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Ψηφιοποίηση Αρχείου Γεωργακά» (Π4.3.7) με διάρκεια απασχόλησης από έναν μόνο έως και τη λήξη της Πράξης και με έργο έως  τρεις ανθρωπομήνες.

Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400,00 ευρώ.

Έως ένας (1) φιλόλογος, απόφοιτος Τμήματος  Φιλολογίας (61Τ-001).

Υποβολή προτάσεων: Για την κατάθεση της πρότασής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα σχετικά έντυπα ("Έντυπο Πρότασης Υποψηφιότητας"), είτε από την ιστοσελίδα του ΚΕΓ (http://www.greeklanguage.gr στην επιλογή "Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις"), είτε από τα γραφεία του ΚΕΓ, Καραμαούνα 1 (Πλατεία Σκρα), 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων, το επιστημονικό περιεχόμενο του έργου και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Βασιλειάδη Βασίλη, τηλ: 2313-331500 (και e-mail: [email protected] ), από τις 12.00 μ. έως τις 02.00 μ.μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το θεσμικό πλαύσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους νομικούς κανόνες που διέπουν το έργο και άλλα σχετικά ζητήματα μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γεώργιο Βλάχο, τηλ: 2313-331500 (και e-mail: [email protected]  ).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Από 04 Αυγούστου 2015 έως και 24 Αυγούστου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/61ΨΣ465ΕΦ5-Ω2Α/document

Δήμος Φλώρινας: Πρόσληψη 28 ατόμων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα.

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 8 ΜΗΝΕΣ: 5

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) 8 ΜΗΝΕΣ: 4

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ: 2

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ: 2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 ΜΗΝΕΣ: 10

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ: 5

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Τ.Κ. 531 00 Φλώρινα, απευθύνοντάς στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ. Νικολάου Καδρέφη και Σμπιλή Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2385351027). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 6-8-2015 έως και 17-8-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/69ΓΟΩΗΙ-2ΒΗ/document 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας: Πρόσληψη 575 ατόμων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων εβδομήντα πέντε (575) ατόμων, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών στους προϊστορικούς οικισμούς εντός των ορίων του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε., αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα.

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 6 μήνες: 2

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 6 μήνες: 1

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 6 μήνες: 1

ΠΕ Προγραμματιστών 6 μήνες: 2

ΤΕ Λογιστών 6 μήνες: 1

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 6 μήνες: 2

ΤΕ Διοικητικών 6 μήνες: 1

ΔΕ Σχεδιαστών 6 μήνες: 9

ΔΕ Διοικητικών 6 μήνες: 3

ΔΕ Φυλάκων Εργοταξίου Ημέρας 3 μήνες: 4

ΔΕ Φυλάκων Εργοταξίου Νύκτας 3 μήνες: 3

ΥΕ Εργατών 3 μήνες: 280

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 5 μήνες: 2

ΠΕ Προγραμματιστών 5 μήνες: 1

ΤΕ Λογιστών 6 μήνες: 1

ΔΕ Διοικητικών 6 μήνες: 1

ΔΕ Φυλάκων Εργοταξίου Ημέρας 3 μήνες: 4

ΔΕ Φυλάκων Εργοταξίου Νύκτας 3 μήνες: 3

ΥΕ Εργατών 3 μήνες: 250

ΔΕ Φυλάκων Εργοταξίου Ημέρας 2 μήνες: 2

ΔΕ Φυλάκων Εργοταξίου Νύκτας 2 μήνες: 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Τ.Κ. 53 100 Φλώρινα, υπ’ όψη κας Δαμούση Αικατερίνης ή κ. Βολτσίνη Βασίλειου (τηλ. επικοινωνίας: 23850, 28206, 23850 23282. Ώρες 09:00 -14:00).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 5-8-2015 έως και 14-8-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΒΝΨ465ΦΘ3-Υ56/document  

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (Κ.Δ.Ε.Μ.): Πρόσληψη 17 ατόμων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας , που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής.

ΔΕ TAMIA 2 μήνες: 2

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 μήνες: 1

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 μήνες: 1

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 μήνες: 13

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση (ειδικό έντυπο ΣΟΧ 3) με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (Δημαρχείο Μαρκοπούλου), Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19003 Μαρκόπουλο υπόψιν κας Μαρίας Μαργέτη (τηλ. επικοινωνίας: 22990-20128).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: από 5-8-2015 έως και 11-8-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜ1ΩΩΛΝ-ΞΡΥ/document  

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ): Πρόσληψη 1 συνεργάτη

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «FERMIS- Fire Event Remote Management Information System/Fermis- Σύστημα Απομακρυσμένης Διαχείρισης Γεγονότων Φωτιάς », απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση συνεργάτη, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω:

ΘΕΣΗ:

Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ / Πληροφορικής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Ολοκλήρωση των υποσυστημάτων του έργου στο ενιαίο διαδικτυακό σύστημα λήψης αποφάσεων Διάρκεια Σύμβασης Ανάθεσης Έργου: Ένας (1) μήνας. Σε περίπτωση παράτασης του έργου η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως τη νέα ημερομηνία λήξης.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής προτάσεων: Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο και θα παραληφθούν από το ΕΚΕΤΑ, με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι τις 19/08/2015 και ώρα 14.00 στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΧΒ2469ΗΡ8-6ΞΞ/document   

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε προσωπικό, στο πλαίσιο του προγράμματος “Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Οικονομική Υπηρεσία του Ε.Α.Π., για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1: Έναν (1) απόφοιτο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό Δίπλωμα, άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, για την ανάθεση του έργου «Υποστήριξη του Γραφείου Διασύνδεσης και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και συμβουλευτικής σε φοιτητές και αποφοίτους» (συνολικό ποσό μικτά: 13.200 €).

ΘΕΣΗ 2: Έναν (1) απόφοιτο Α.Τ.Ε.Ι. Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, με γνώση Η/Υ και εμπειρία έως & δέκα (10) έτη σε έργα υδραυλικά, οικοδομικά και οδοποιίας, καθώς και επιμετρικών στοιχείων, για την ανάθεση του έργου «Τεχνική Υποστήριξη των Εκτελούμενων Έργων Υποδομής» (συνολικό ποσό μικτά: 12.000 €).

ΘΕΣΗ 3: Έναν (1) Απόφοιτο Λυκείου, με άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, πιστοποιημένη γνώση Η/Υ και εμπειρία έως & τέσσερα (4) έτη στη διαχείριση και οργάνωση δράσεων δημοσιότητας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, για την ανάθεση του έργου «Δράσεις Δημοσιότητας Προγραμμάτων Σπουδών» (συνολικό ποσό μικτά: 10.800 €).

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα είτε να καταθέσουν αυτοπροσώπως το φάκελο υποψηφιότητας στην έδρα του Ε.Α.Π. (παρακάτω διεύθυνση, 1ος όροφος, Γραφείο Διοικητικού Προσωπικού, 8:00-13:30) είτε να τον αποστείλουν στην έδρα του ΕΑΠ (παρακάτω διεύθυνση) αποκλειστικά με συστημένη επιστολή από 07/08/2015 έως και 17/08/2015 (σφραγίδα

ταχυδρομείου) ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18

263 35 - ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

Υποβολή Αίτησης για το Πρόγραμμα «Διοικητική υποστήριξη και ανάπτυξη των ΠΣ του ΕΑΠ»

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα

επικοινωνίας: 2610-367633/7636.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΧΗΑ46ΨΖΣΘ-ΤΥΔ/document    

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ως εξής για την εκτέλεση των εργασιών του 6ου υποέργου «Έργα Αρχαιολογίας/ Λαγκάδα - Βελτίωση κατά τμήματα 2ης Επαρχιακής Οδού (Ντιπίου-Παπάδου-Πλωμαρίου)» του έργου «Βελτίωση κατά τμήματα 2ης Επαρχιακής Οδού (Ντιπίου- Παπάδου- Πλωμαρίου)»,  για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

ΠΕ Αρχαιολόγος (1) Μία

ΤΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Β΄ΟΜΑΔΑΣ) (1) Μία

ΔΕ Εργατοτεχνίτης (1) Μία

ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης (2) Δύο

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί

στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου Σαπφούς 22-Μυτιλήνη Τ.Κ.81100- Λέσβος, υπόψη κας Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) και του ΥΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (http://www.yppo.gr  ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου. (Υποβολή αιτήσεων από 6-8-2015 έως 12-8-2015).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΡ24465ΦΘ3-ΡΔΙ/document     

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 1 θέσης καθηγητή

Στο ΦΕΚ 630/02-07-2015 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 2289 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Οικονομική της Εργασίας».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε αντίτυπο έντυπης μορφής στη γραμματεία του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210 8203.303, e-mail: [email protected] .

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 7 θέσεων καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 645/3-7-2015 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 01, Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4248, 210-7274247).

Τομέας Βοτανικής

-Αριθ. Προκήρυξης: 1415016694/25-5-2015/1-4-2015 (ΑΔΑ: ΩΣ9Φ46ΨΖ2Ν-473)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσιολογία Φυτών»

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7276854, 210-7276799)

Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής

-Αριθ. Προκήρυξης: 1415014187/29-4-2015/11-5-2015 (ΑΔΑ: 6Χ9Ο46ΨΖ2Ν-24Ι)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παρατηρησιακή Αστροφυσική»

Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού

-Αριθ. Προκήρυξης: 1415014181/29-4-2015/22-4-2015 (ΑΔΑ: Β86Δ46ΨΖ2Ν-ΦΓ8)

-Μία (1) θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Οπτικές Επικοινωνίες»

Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού

-Αριθ. Προκήρυξης: 1415014186/29-4-2015/11-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΨ5Ν46ΨΖ2Ν-Φ17)

-Μία (1) θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277970, 210-7277313)

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

-Αριθ. Προκήρυξης: 1415016690/25-5-2015/11-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΝΙ546ΨΖ2Ν-ΟΒΙ)

-Μία (1) θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κλασσική Αρχαιολογία: θεωρητικές προσεγγίσεις στον κλασσικό πολιτισμό»

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277960, 210-7277950)

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης: 1415016691/25-5-2015/11-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΖΧΥ46ΨΖ2Ν-ΒΣΧ)

-Μία (1) θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

-Αριθ. προκήρυξης: 1415014171/29-4-2015/22-4-2015 (ΑΔΑ: ΩΑΦΝ46ΨΖ2Ν-Κ84)

-Μία (1) θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29-9-2015.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 5 θέσεων καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 631/2-7-2015 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε (5) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210 7462003, 210 7462052)

ΤΟΜΕΑΣ: Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης: 1415016696/25-5-2015/30-4-2015 (ΑΔΑ: Ω3Ο046ΨΖ2Ν-ΦΜΒ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική»

ΤΟΜΕΑΣ: Μορφολειτουργικός

-Αριθ. Προκήρυξης: 1415016697/25-5-2015/30-4-2015 (ΑΔΑ: 6ΒΞ546ΨΖ2Ν-ΑΥ4)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Παν/πολη Ζωγράφου, 15701, τηλ.: 210 7274248)

ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

-Αριθ. Προκήρυξης: 1415016692/25-5-2015/1-4-2015 (ΑΔΑ: 6ΒΨΠ46ΨΖ2Ν-0Σ8)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημική Γενετική-Γενετική Ανθρώπου»

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

-Αριθ. Προκήρυξης: 1415016684/25-5-2015/5-5-2015 (ΑΔΑ: 70ΘΥ46ΨΖ2Ν-ΜΓΜ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Φυσιολογία ζώων με έμφαση την οικοφυσιολογία»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Παν/πολη Ζωγράφου, 15784, Ιλίσια, τηλ.: 210 7275154)

ΤΟΜΕΑΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

-Αριθ. Προκήρυξης 1415016792/25-5-2015/3-4-2015 (ΑΔΑ: 7ΑΩ246ΨΖ2Ν-ΗΙΝ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29-9-2015.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr   αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 7 θέσεων καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 646/3-7-2015 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210 7462003, 210 7462052)

ΤΟΜΕΑΣ: Παθολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1415017289/29-5-2015/19-5-2015 (ΑΔΑ: 72ΡΛ46ΨΖ2Ν-7ΧΞ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοκρινολογία»

-Αριθ. Προκήρυξης 1415017284/29-5-2015/19-5-2015 (ΑΔΑ: Β8Τ846ΨΖ2Ν-0Ρ4)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Λοιμώξεις»

-Αριθ. Προκήρυξης 1415017278/29-5-2015/19-5-2015 (ΑΔΑ: 6ΘΙΛ46ΨΖ2Ν-ΟΦΠ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ρευματολογία»

-Αριθ. Προκήρυξης 1415017276/29-5-2015/19-5-2015 (ΑΔΑ: 7ΧΛ246ΨΖ2Ν-ΗΤΠ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία-Εντατική Θεραπεία»

ΤΟΜΕΑΣ: Κλινικοεργαστηριακός

-Αριθ. Προκήρυξης 1415017287/29-5-2015/19-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΘ4Ν46ΨΖ2Ν-ΙΘΧ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία-Ιολογία»

-Αριθ. Προκήρυξης 1415017291/29-5-2015/19-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΠΓ946ΨΖ2Ν-Λ0Ξ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Φυσιολογία»

ΤΟΜΕΑΣ: Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1415017290/29-5-2015/19-5-2015 (ΑΔΑ: 6ΑΕΖ46ΨΖ2Ν-686)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29-9-2015.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr   αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 7 θέσεων καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 646/3-7-2015 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210 7462003, 210 7462052)

ΤΟΜΕΑΣ: Μορφολειτουργικός

-Αριθ. Προκήρυξης 1415017279/29-5-2015/19-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΗΒΝ46ΨΖ2Ν-444)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία»

-Αριθ. Προκήρυξης 1415016700/25-5-2015/30-4-2015 (ΑΔΑ: 657Κ46ΨΖ2Ν-ΦΟΦ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική»

-Αριθ. Προκήρυξης 1415016695/25-5-2015/30-4-2015 (ΑΔΑ: 7Ζ9246ΨΖ2Ν-ΙΩΒ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία»

ΤΟΜΕΑΣ: Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1415016698/25-5-2015/30-4-2015 (ΑΔΑ: 6Θ0Ε46ΨΖ2Ν-Κ5Π)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική-Ψυχογηριατρική»

-Αριθ. Προκήρυξης 1415017283/29-5-2015/19-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΣΞΩ46ΨΖ2Ν-ΞΣΝ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»

ΤΟΜΕΑΣ: Χειρουργικής

-Αριθ. Προκήρυξης 1415017282/25-5-2015/19-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΩ9Δ46ΨΖ2Ν-ΨΛΡ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική»

ΤΟΜΕΑΣ: Υγείας Μητέρας Παιδιού

-Αριθ. Προκήρυξης 1415017286/29-5-2015/19-5-2015 (ΑΔΑ: 75Χ246ΨΖ2Ν-ΜΚΙ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Χημεία-Φαρμακευτική Βιοχημεία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29-9-2015.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr    αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 6 θέσεων καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 646/3-7-2015 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210 7462003, 210 7462052)

ΤΟΜΕΑΣ: Κλινικοεργαστηριακός

-Αριθ. Προκήρυξης 1415013291/22-4-2015/27-2-2015 (ΑΔΑ: ΒΖΣΑ46ΨΖ2Ν-ΞΩΗ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία-Ακτινοδιαγνωστική»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Παν/πολη Ζωγράφου. 15784, τηλ.: 210 7274418)

ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

-Αριθ. Προκήρυξης 1415013500/24-4-2015/2-4-2015 (ΑΔΑ: ΩΘ8Θ46ΨΖ2Ν-ΙΧΟ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλιματολογία»

ΤΟΜΕΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

-Αριθ. Προκήρυξης 1415013378/23-4-2015/27-2-2015 (ΑΔΑ: 67ΜΨ46ΨΖ2Ν-ΑΟΘ)

-Μία (1) θέση καθηγητή καθηγητή για ΑΜεΑ  στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροπαλαιοντολογία-Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Παν/πολη Ζωγράφου. 15701, τηλ.: 210 7274248)

ΤΟΜΕΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

-Αριθ. Προκήρυξης 1415013383/23-4-2015/2-3-2015

-Μία (1) θέση καθηγητή καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωϊκού κυττάρου»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Παν/πολη Ζωγράφου. 15784, τηλ.: 210 7276336)

ΤΟΜΕΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

-Αριθ. Προκήρυξης 1415012873/20-4-2015/26-3-2015 (ΑΔΑ: ΩΚΩΟ46ΨΖ2Ν-ΤΩΒ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση με έμφαση στην Προσεγγιστική Θεωρία»

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Ακαδημίας 45, 10672, Αθήνα τηλ.: 210 3688661, 210 3688647)

ΤΟΜΕΑΣ Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου

-Αριθ. Προκήρυξης 1415013421/23-4-2015/2-3-2015 (ΑΔΑ: ΩΤ3Ζ46ΨΖ2Ν-Ζ5Φ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29-9-2015.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr    αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3958 και τίτλο «Διασύνδεση Πελαγικού και βενθικού οικοσυστήματος: αλλαγή καθεστώτος και υποξία», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου: Μοριακές αναλύσεις μικροβιακών κοινοτήτων

Υποβολή και προθεσμία υποβολής προτάσεων: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  μέχρι και τις 27-08-2015 (ώρα 14:00).

Οι προτάσεις που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η υποβολή πρότασης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα

Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης Ζαφείρης τηλ.:2810393166., email:

[email protected] Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: κ. Εμμανουήλ Λαδουκάκης Τηλέφωνο: 2810394067 mail: [email protected]

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:

Παραθέτουμε τους διαδικτυακούς τόπους. Π.χ.:

http://www.uoc.gr

http://www.elke.uoc.gr

http://www.dasta.uoc.gr/career/

http://ec.europa.eu/euraxess/

και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ:

http://www.elke.uoc.gr/management/files/OXE2012_Updated_Feb_2015.pdf

και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:

http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΘΡ7469Β7Γ-Χ5Ω/document      

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3921 και τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ›› και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_10_668 το οποίο υλοποιείται από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου: Επιμορφωτικά σεμινάρια υποψήφιων γονέων –δοτών ΟΠ.Α.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής προτάσεων: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  μέχρι και τις 27-08-2015 (ώρα 14:00).

Οι προτάσεις που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η υποβολή πρότασης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, Θωμάκης Ζαφείριος τηλ.:2810393166, e-mail: [email protected] Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: κα. Μαυρουδή Ειρήνη Τηλέφωνο:2810-394637 e-mail: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΥΓΠ469Β7Γ-5Ο4/document       

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3921 και τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ›› και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_10_668 το οποίο υλοποιείται από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου: «Θεραπευτική εφαρμογή των προγονικών κυττάρων του ομφαλίου λώρου»

Υποβολή και προθεσμία υποβολής προτάσεων: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  μέχρι και τις 27-08-2015 (ώρα 14:00).

Οι προτάσεις που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η υποβολή πρότασης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, Θωμάκης Ζαφείριος τηλ.:2810393166, e-mail: [email protected] Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: κα. Μαυρουδή Ειρήνη Τηλέφωνο:2810-394637 e-mail: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΩΑΖ469Β7Γ-ΡΦΟ/document   

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3914 και τίτλο «Ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση στην μελέτη και βελτίωση της παραγωγής του ισχυρού αντιφλεγμονώδους νεορογιολτριόλη και των παραγώγων του›› και κωδικό αριθμό κωδ. έργου 11ΣΥΝ_3_770 το οποίο υλοποιείται από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου: Διαλεύκανση της in vivo δράσης του ισχυρού αντιφλεγμονώδους νεορογιολτριόλη και των παραγώγων του

Υποβολή και προθεσμία υποβολής προτάσεων: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  μέχρι και τις 27-08-2015 (ώρα 14:00).

  Οι προτάσεις που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η υποβολή πρότασης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα

Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κος Ζαφείρης Θωμάκης τηλ.:2810393166, email:

[email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: κος Χ. Τσατσάνης, Τηλέφωνο: 2810394833, mail: [email protected]

Σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.  

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/77ΚΨ469Β7Γ-31Γ/document      

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»: Επιδοτούμενα προγράμματα για νέους επιστήμονες και ανέργους

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ανακοίνωσε νέα παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας - Πικερμίου, Ωρωπού, Διονύσου». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα

απαραίτητα δικαιολογητικά έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

- Οι ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (ιατροί, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών σχολών) και πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

- Οι ΑΝΕΡΓΟΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ,

οι οποίοι είναι κάτοικοι των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας - Πικερμίου, Ωρωπού και Διονύσου.

Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται συνολικά σε 78 ωφελούμενους από τους Δήμους

Μαραθώνος, Ραφήνας - Πικερμίου, Διονύσου και Ωρωπού, εκ των οποίων 65

άτομα είναι Άνεργοι και 13 άτομα ανήκουν στην κατηγορία των Νέων

Επιστημόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και

πληροφορίες για το πρόγραμμα καθημερινά, στα γραφεία των παρακάτω φορέων:

· Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου [Αρμόδια: κα Ειρήνη Πολίτου, Ώρες 09:00–

17:00]

Γραφεία ΔΕΑΑΠ, Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 34 & Ολυμπιονικών, Πικέρμι, Τ:2106039550

· Δήμος Διονύσου Ώρες 08.00 -16.00

ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου, Δ/νση: Σωκράτους & Πίνδου, Τ: 2108145897, F: 2108145896

ΚΕΠ Δροσιάς, Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 3, Τ: 2108131514, F: 2108131511

· Δήμος Μαραθώνα [Ώρες 09:00-13:30]

ΚΕΠ Νέας Μάκρης, Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104

ΚΕΠ Μαραθώνα, Δ/νση: Οινόης 6

Πληροφορίες για όλα τα ΤΟΠ.Σ.Α. Περιφέρειας Αττικής, μπορείτε να βρείτε στο www .top-sa.gr 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την

Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων

Μαραθώνος, Ραφήνας - Πικερμίου, Ωρωπού, Διονύσου», η οποία εντάσσεται στην δράση 7:

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι, ΤΚ. 15124 ● Τ: 210 6144363, F: 210-6144367 ● Email: [email protected]  ● Πληροφορίες Θ. Καραγιάννης

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο  Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος

Σας ενημερώνουμε για την ορθή επανάληψη της αριθμ. πρωτ. οικ. 5387/17.07.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος», με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): 7ΒΦΓ46907Γ-ΥΨΗ .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δέκα πέντε (15) υπαλλήλων στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.). (Αριθμ.Πρωτ.:ΚΤΠ/32811) (ΑΔΑ: 7ΚΚ5469Η4Σ-Κ1Υ)

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», προτίθεται να καλύψει δέκα πέντε (15) οργανικές θέσεις Στελεχών Τομέων, με απόσπαση υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. / Α.Ε. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, βάσει του ισχύοντος Κανονισμού της Εταιρείας (ΦΕΚ 2541/Β/07-11-2011 & 2783/Β/02-12-2011).

Οι θέσεις, οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση αφορούν σε δεκαπέντε (15) θέσεις Στελεχών Τομέων σε περιοχές που αφορούν:

-Υποδομές Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιακές/Δικτυακές Υποδομές,

-Εφαρμογές Λογισμικού,

-Τον Επιχειρησιακό – Σχεδιασμό των Έργων,

-Τον Τεχνολογικό Σχεδιασμό των Έργων,

-Τον Οικονομικό Σχεδιασμό των Έργων,

-Τη διαμόρφωση πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών,

-Τη διαμόρφωση πρότυπων διαδικασιών ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών και υποδομών πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης των Έργων

Και ειδικότερα

-Προετοιμασία περιβάλλοντος και κατάρτιση σχεδιασμού της υλοποίησης για τα έργα συγχρηματοδοτούμενων του ΕΣΠΑ και όποιων άλλων εγκεκριμένων δράσεων από κάθε νόμιμη πηγή χρηματοδότησης,

-Διαμόρφωση Επιχειρησιακών Σχεδίων για τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Τα Επιχειρησιακά Σχέδια προσδιορίζουν τους στόχους και τις επιμέρους δράσεις και μεθόδους με τις οποίες αυτοί θα επιτευχθούν, προς ικανοποίηση των γενικότερων στόχων που τίθενται σε κάθε φορέα,

-Οργάνωση της υλοποίησης των Έργων,

-Παρακολούθηση, διεκπεραίωση και συντονισμό ενεργειών χρηματοδότησης και χρηματορροών της εταιρείας,

-Παρακολούθηση οικονομικών θεμάτων σχετικά με τη χρηματοοικονομική πορεία των έργων και την συλλογή στοιχείων και ενημέρωσης σχετικά με την τεκμηρίωση / πληροφορίες και την παροχή ευρύτερης υποστήριξης για την εκτέλεση των υποχρεώσεων των έργων,

- Έλεγχο της ορθής εφαρμογής των συμβάσεων με στόχο την ποιοτική παραλαβή των φάσεων υλοποίησης των έργων,

-Ενιαία αντιμετώπιση στην Υλοποίηση Έργων με σκοπό την τήρηση ενιαίων προτύπων υλοποίησης, υιοθέτησης δραστικών μεθοδολογιών παραλαβής έργων, επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αποτελεσματικής διαχείρισης υφιστάμενων υποδομών και επενδύσεων,

-Μέριμνα και συμβολή στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή μέτρων και δράσεων που πρέπει να αναλάβει ο φορέας για τον οποίο προορίζεται το εκάστοτε έργο ή η δράση που υλοποιείται μέσω της σύμβασης, προκειμένου να αξιοποιήσει επιχειρησιακά και λειτουργικά με τον βέλτιστο τρόπο τα αποτελέσματά του.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

-Πανεπιστημιακή ή τεχνολογική εκπαίδευση, με σπουδές στο ίδιο ή σε συναφές με τη συγκεκριμένη θέση γνωστικό αντικείμενο και πενταετή (5) τουλάχιστον εμπειρία από τη οποία τουλάχιστον τριετής (3) στο ίδιο ή σε συναφές με τη συγκεκριμένη θέση αντικείμενο, καθώς και στα ειδικότερα θέματα του κατά περίπτωση αντικειμένου εργασίας. Για τα πτυχία εξωτερικού θα πρέπει να προσκομιστεί και η σχετική αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ,

-Ικανότητες διαχείρισης έργου, ομάδων, προγραμμάτων και έργων,

-Πολύ καλή γνώση χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και πληροφοριακών συστημάτων,

-Καλή γνώση – χρήση της ελληνικής και της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά :

• το έντυπο αίτησης υποψηφιότητας και

• το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (υποδείγματα επισυνάπτονται)

στα γραφεία της Εταιρείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ., στη διεύθυνση «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» Χανδρή 3, Μοσχάτο 183 46, Υπ’ Όψη: Τομέα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρωπίνων Πόρων / Επιχειρησιακή Μονάδα ¨Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης¨.

Στο άνω τμήμα του φακέλου αποστολής θα πρέπει να αναφέρουν ότι πρόκειται για τη θέση εργασίας «Στέλεχος Τομέα».

Η πρόσκληση αυτή είναι ανοικτή, ωστόσο οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015, θα αξιολογηθούν άμεσα.

Όλα τα στοιχεία θεωρούνται αυστηρώς εμπιστευτικά.

Προηγούμενες αιτήσεις προς την εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Η παρούσα πρόσκληση, καθώς και υποδείγματα του Βιογραφικού Σημειώματος και της αίτησης υποψηφιότητας θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. www.ktpae.gr  και θα κοινοποιηθούν υποχρεωτικά στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό του τόπο).

Θα παρακαλούσαμε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών ευθύνη σας.

 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!