Ολες οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα αυτή την εβδομάδα

νέοι αγόρια και κορίτσια δουλεύουν μπροστά σε υπολογιστές

Ολες οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα αυτή την εβδομάδα

Wed, 06/05/2015 - 11:12 -- prosongr

    Πίνακας περιεχομένων

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Κύμης Αλιβερίου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.): Πρόσληψη 10 ατόμων  3

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ): σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας. 3

Δήμος Δράμας: Πρόσληψη 1 ατόμου. 4

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου: Πρόσληψη 7 ατόμων. 5

ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου. 6

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 καθηγητών. 7

Πανεπστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 καθηγητών. 8

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 1 καθηγητή. 9

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 8 καθηγητών. 9

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 6 καθηγητών. 11

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 4 καθηγητών. 12

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 215 ατόμων. 13

Δήμος Βοΐου: Πρόσληψη 9 ατόμων. 14

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Πρόσληψη 1 ατόμου. 15

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου. 15

Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσ/νίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»: Πρόσληψη 1 ατόμου. 16

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ): Πρόσληψη 1 ατόμου. 17

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Πρόσληψη 1 ατόμου. 18

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων: Πρόσληψη 3 ατόμων. 19

Δήμος Παιανίας: Πρόσληψη 3 ατόμων. 20

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων: Πρόσληψη 4 ατόμων. 21

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας: Πρόσληψη 9 ατόμων. 22

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών: Πρόσληψη 9 ατόμων. 23

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου: Πρόσληψη 3 ατόμων  23

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ): Πρόσληψη 1 ατόμου. 25

Δήμος Δράμας: Πρόσληψη 2 ατόμων. 26

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Κύμης Αλιβερίου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.): Πρόσληψη 10 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Κύμης Αλιβερίου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της.

10  Εργάτες

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.(Δ/νση: Κ. Μπακόλα 41, τηλ: 2223025276) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μπαϊρακτάρη Σοφία , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. και συγκεκριμένα από 28/04/2015 μέχρι και 05/05/2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΗΜΑΟΚ5Τ-Ο96/document

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ): σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο, με σύμβαση

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, τα εξής:

Α. ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αντικείμενο α π α σ χ ό λ η σ η ς

-Συγκέντρωση και έλεγχος Διαπανεπιστημιακών εντύπων (Resume studies, Learning agreements κ.λ.π.)

-Διανομή και συγκέντρωση ερωτηματολογίων και στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων όσων αφορά την αξιολόγηση του προγράμματος

-Ανανέωση της ιστοσελίδας του προγράμματος

Υποβολή και προθεσμία προτάσεων συμμετοχής:  Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη Γραμματεία Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Α.Τ.Ε.Ι/Θεσσαλονίκης (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας) , σε κλειστό φάκελο έως τις 12/05/2015 και ώρα 11.00-13.30.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. www.ee.teithe.gr  και στο σχετικό διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr , όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/2010.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Nικ. Χρυσοχοΐδου, Τηλ:2310013680, e-mail: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΤΒΥ4691ΟΔ-459/document 
 

Δήμος Δράμας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Δράμας  ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την παρακάτω ειδικότητα και θέση:

ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού  1  Οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (από 29 /04/2015 μέχρι 08/05/2015), (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.   

 Πληροφορίες: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Βερμίου 2-1ης Ιουλίου γωνία

Πληρ.: Φαίδρα Οικονόμου

Τηλεφ: 2521350694

e-mail: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΞΓΩ9Μ-ΥΣ8/document 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου: Πρόσληψη 7 ατόμων

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού & τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές Ανασκαφές» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕFΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ‘’ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ’’» που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και το ως άνω υποέργο εκτελείται στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, ως ακολούθως:

ΠΕ Αρχαιολόγων μία (1)

ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών έξι (6)

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου στη διεύθυνση Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο,

υπόψη κ. Αλίκης Γαλάνη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 288484 – 288394) εντός προθεσμίας

πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) και του Υπουργείου (http://www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (από 28-4-2015 έως 5-5-2015).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΘΖΝ465ΦΘ3-Λ22/document 

ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Ανάδειξη και ενεργοποίηση του ρόλου των κέντρων υγείας στις τοπικές κοινωνίες»,της πράξης ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα έως 6 μηνών, άμεσης έναρξης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:

Επεξεργασία δεδομένων για τις δράσεις "Έρευνα της ικανοποίησης του πολίτη και του ανθρώπινου δυναμικού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας"

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:

1) Έντυπο του παραρτήματος Α΄

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά ή ελληνικά.

3) Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης), πιστοποιήσεων και

βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται

στο βιογραφικό.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών όπως και ερωτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, έως τις 12 Μαΐου 2015 και ώρα 17.00, είτε στη διεύθυνση Κεφαλληνίας  46, 1ος όροφος, 11251, Αθήνα. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ξ3Υ469Β4Μ-6ΧΘ/document 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 καθηγητών

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι προκηρύξεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων καθηγητή, ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΕΚ 1702/17-12-2014, τ. Γ΄ 

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιοθηκονομία: Πρότυπα Οργάνωσης και Συστήματα Γλωσσικής Επεξεργασίας Τεκμηρίων».

ΑΔΑ: 6ΒΚΕ46Ψ8ΝΨ-ΚΨΝ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00000533430

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία: Ανάδειξη αρχαιολογικών αγαθών».

ΑΔΑ: 6ΟΦΜ46Ψ8ΝΨ-Α2Θ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00000533481

Γραμματεία Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Διεύθυνση: Ι. Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα

Αρμόδιος υπάλληλος: Βασίλης Αρβανάκος, τηλ.: 26610 87423

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr ) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες.
 

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 καθηγητών

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK  360/21-4-2015 (τ.Γ΄)  δημοσιεύτηκε η προκήρυξη δύο (2) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Ακαδημίας 45 , 106 72 Αθήνα, τηλ.: 210-368 8661, 210-368 8647)

Τομέας  Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου

·Αριθ.Προκήρυξης:  1415011014/26-2-2015 (ΑΔΑ: 64Α246ΨΖ2Ν-Ν6Ψ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο: «Αστικό Δίκαιο»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

(Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου,

τηλ.: 210-727 7317, 210-7277963)

Τομέας Φιλοσοφίας

·Αριθ. Προκήρυξης:  1415010154/26-2-2015 (ΑΔΑ: 660Π46ΨΖ2Ν-6ΞΘ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική Φιλοσοφία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  23 - 6 - 2015.    

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι, στο ΦΕΚ 340/τ.Γ’/17‐4‐2015 δημοσιεύθηκε η

προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως εξής:

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο

«Διεθνείς Σχέσεις με Έμφαση στις Βαλκανικές και Μεσογειακές Σχέσεις».

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφορικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00000533717

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην

ηλεκτρονική διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 21‐6‐2015.

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (τηλ. 210‐4142394).
 

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 8 καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK  335/15-4-15 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη οκτώ  (8) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Θεολογίας

(Πανεπιστημιούπολη, 15784, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7275872)

Τομέας Ιστορικός

·Αριθ. Προκήρυξης:  415007298/26-2-15 (ΑΔΑ: 72ΛΦ46ΨΖ2Ν-ΜΚΟ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Χημείας

(Πανεπιστημιούπολη, 15784, Ζωγράφου, τηλ.: 2107274098)

Τομέας Οργανικής Χημείας-Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας-Χημείας Τροφίμων Βιοχημείας- Κλινικής Χημείας

·Αριθ. Προκήρυξης:  1415007345/26-2-15 (ΑΔΑ: ΩΦ5Α46ΨΖ2Ν-ΞΙ5)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοχημεία (Λιπίδια και Κυτταρική σηματοδότηση)»

·Αριθ. Προκήρυξης:  1415007348/26-2-15 (ΑΔΑ: 6ΔΗΔ46ΨΖ2Ν-ΛΓ1)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Οργανική Χημεία»

Τομέας Θεωρητικής Χημείας, Φυσικοχημείας, Ανόργανης Ανάλυσης, Ενόργανης Ανάλυσης, Οργανολογίας και Χημικής Μηχανικής

·Αριθ. Προκήρυξης:  1415007347/26-2-15 (ΑΔΑ: 7ΨΠΤ46ΨΖ2Ν-233)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντική Ανάλυση με έμφαση στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον»

Τμήμα Μαθηματικών

(Πανεπιστημιούπολη, 15784, Ζωγράφου, τηλ.: 2107276332)

Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

·Αριθ. Προκήρυξης:  1415007528/26-2-15 (ΑΔΑ: 6ΔΖΛ46ΨΖ2Ν-0ΩΞ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα»

Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών

·Αριθ. Προκήρυξης:  1415007527/26-2-15 (ΑΔΑ: 6ΝΛ046ΨΖ2Ν-ΠΜΗ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Φιλοσοφία και Διδακτική των Μαθηματικών»

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Οδοντιατρικής

(Θηβών 2, 11527, Γουδή, τηλ.: 2107461117)

Τομέας Κοινωνικής Οδοντιατρικής

·Αριθ. Προκήρυξης:  1415007530/26-2-15 (ΑΔΑ: 6ΓΘΛ46ΨΖ2Ν-ΡΜΤ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο: «Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

(Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη,15784, τηλ.: 2107277667)

Τομέας Γλώσσας-Γλωσσολογίας

·Αριθ. Προκήρυξης:  1415007298/26-2-15 (ΑΔΑ: ΩΠ3Ο46ΨΖ2Ν-ΩΟΜ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Γλωσσολογία: Σύνταξη»

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   24  - 6   -2015.    

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 6 καθηγητών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, Πληροφορίες: κ. Α. Κοντογιάννη  τηλ. 2410685703, FAX: 2410685546.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία» (Αρ. Προκ. 18860/30-12-2014, ΦΕΚ 357/21-04-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΒΖΝΓ469Β7Ξ-ΝΧ0, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000538081

2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία» (Αρ. Προκ. 18858/30-12-2014, ΦΕΚ 357/21-04-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΩΣΠ469Β7Ξ-Δ48, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000538129

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική» (Αρ. Προκ. 18859/30-12-2014, ΦΕΚ 357/21-04-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: 7ΕΡΩ469Β7Ξ-6ΓΕ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000538163

2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοαγγειοθωρακοχειρουργική» (Αρ. Προκ. 18856/30-12-2014, ΦΕΚ 357/21-04-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: 7ΦΓΙ469Β7Ξ-33Ω, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000538201

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Χημεία» (Αρ. Προκ. 18857/30-12-2014, ΦΕΚ 357/21-04-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: 7ΒΚ2469Β7Ξ-ΕΕ2, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000538240

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία» (Αρ. Προκ. 18855/30-12-2014, ΦΕΚ 357/21-04-2015/τ.Γ’), ΑΔΑ: 7ΠΕ6469Β7Ξ-ΔΑ1, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000538289

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 24-06-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr ).           

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 4 καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι, στο ΦΕΚ 355/τ.Γ’/21‐4‐2015 δημοσιεύθηκαν οι

προκηρύξεις των παρακάτω τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών ως εξής:

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο

«Βιομηχανική Οικονομική»

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφορικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00000537226

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο

«Εφαρμοσμένη Στατιστική»

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφορικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00000537263

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο

«Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Θεσμικό Πλαίσιο»

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφορικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00000537082

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο

«Μετάδοση και Επεξεργασία Εικόνας και Ήχου»

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφορικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00000537107

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην

ηλεκτρονική διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 23‐6‐2015.

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες στα Τμήματα:

• Οικονομικής Επιστήμης (τηλ. 210‐4142300)

• Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (τηλ. 210‐4142005)

• Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (τηλ. 210‐4142183)

• Ψηφιακών Συστημάτων (τηλ. 210‐4142752)

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 215 ατόμων

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ύστερα από τις υπ΄ αριθ. 146/2015 & 338Β/2015 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τα παρακάτω προσόντα και ιδιότητες να προσφέρει οικειοθελώς τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό έργο που επιτελείται κατά την φιλοξενία παιδιών στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για τις εξής κατ’ αριθμόν ατόμων θέσεις:

ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 11

ΒΟΗΘΟΙ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 22

ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 44

ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ηλικίας 18-35 ετών) 8

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ – ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΙΣΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας 18-30ετών) 20

ΟΜΑΔΑΡΧΙΣΕΣ (ηλικίας 16-30 ετών) 110

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση (που διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα της οδού Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Αρχείου όπου και θα την καταθέσουν) εντός προθεσμίας, ήτοι για χρονικό διάστημα από 30/04/2015 έως και 13/05/2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω6ΖΝΩ6Μ-ΕΝΞ/document

Δήμος Βοΐου: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Δήμος Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα ( 9 ) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Καθαριότητας Εργάτες-Εργάτριες Καθαριότητας ΥΕ16 (Συνοδοί απορριμματοφόρων) 8

Οδηγοί απορριμματοφόρων ΔΕ29 1

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μέχρι 06-05-2015 ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου Βοΐου , Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Δ/νση : Νοσοκομείου 1 , Τ.Κ. 50 100-Νεάπολη Κοζάνης , τηλ: 24683/50209-50203) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Τσάμης Αθανάσιος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/64ΣΨΩ97-3ΞΠ/document

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ανακοινώνει Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για τον χειρισμό Προωθητήρα (Μπολτόζας) – Φορτωτή, για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Διοικητήριο 67100 Ξάνθη) 2ος όροφος γραφ. 226, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 6/5/2015 έως και 12/5/2015.

Περίληψη της ανακοίνωσης αυτής να δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες

εφημερίδες και ολόκληρη η ανακοίνωση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του

Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (www.pamth.gov.gr ) και της Περιφερειακής Ενότητας

Ξάνθης (www.pexanthis.eu  & www.xanthi.gr ) και στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»).

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΝΣΦ7ΛΒ-Λ9Ω/document 
 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΙ/ΕΑΑ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη Γεωεπιστήμονα (Κωδικός: ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 03) στο θεματικό πεδίο «Σενάρια Εκτίμησης Βλαβών στο Δομημένο Περιβάλλον»

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14/05/15 στη Γραμματεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Λόφος Νυμφών, Θησείο 11810, Αθήνα , υπόψη κ. Ελευθερίας Οικονομοπούλου, e-mail: [email protected] , τηλ: 210-3490182

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως ο κωδικός της θέσης για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ, στη διεύθυνση www.noa.gr .

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΛΠΔΟΡΕΙ-ΡΑΚ/document 

Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσ/νίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

 Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης ‘’Ο Άγιος Στυλιανός’’, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση έργου, διάρκειας έως δώδεκα μήνες, για την κάλυψη αναγκών του, ενός (1) ατόμου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παρακολούθηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των βρεφονηπίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» και παροχή ψυχολογικής υποστήριξης» και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Ψυχολόγος

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 28ης Οκτωβρίου 99, Τ.Κ. 546 42, Θεσσαλονίκη απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού υπόψιν κας Μαρίνας Τσάκωνα (τηλ. επικοινωνίας: 2310 932601 & 2310 911600).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-04-2015 έως και 08-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω7884691ΗΩ-Τ1Λ/document

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κ. Μακεδονίας, Δ. Μακεδονίας και Αν. Μακεδονίας και Θράκης», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Ευαγ. Τρέσσου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα έως τις 30.09.2015 και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου έργου, τήρηση αρχείου, τήρηση πρωτοκόλλου, επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα σχολεία, οργάνωση εκδηλώσεων, επικοινωνία με συνεργάτες, αποδελτίωση αναφορών συνεργατών, επεξεργασία δεδομένων με στοιχεία στατιστικής ανάλυσης, δημιουργία και έκδοση newsletter.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στην ακόλουθη διεύθυνση (ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως) και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του έργου:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγική Σχολή

Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής

Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη

Γραμματεία τμήματος (2ος όροφος)

με την ένδειξη «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά»,

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο 2310 991244 (11:00π.μ. – 13:00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 08-05-2015 (9.00π.μ. -12.00μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Β82Π46Ψ8ΧΒ-ΙΗΥ/document

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3579 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΔΙΕΣΗ: Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου: ΔΙΕΣΗ – Ολοκληρωμένο Σύστημα Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] , που θα περιλαμβάνει:

_ Διαβιβαστικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (προσοχή να αποσταλεί σε ψηφιοποιημένη μορφή, ώστε να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του ενδιαφερομένου).

_ Βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου, υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες, οι οποίες πρέπει να έχουν συνεχόμενη αρίθμηση.

_ Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ), σε ψηφιοποιημένη μορφή, τα οποία πρέπει να έχουν συνεχόμενη αρίθμηση ανά έγγραφη σελίδα.

Διευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα.

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης Ζαφείρης τηλ.:2810 393166, e-mail: [email protected]  

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: Καθηγητής  κ. Αθανάσιος Μουχτάρης, τηλέφωνο: 2810 391753, e-mail: [email protected]

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:

http://www.uoc.gr

http://www.elke.uoc.gr

http://www.dasta.uoc.gr/career/

και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ:

http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx

και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:

http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και τις 14-05-2015 (14:00 μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/77Σ5469Β7Γ-Τ7Ε/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, που εδρεύει στον Πειραιά, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», διάρκειας από την ημερομηνία έναρξης έως 29-9-2015, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ή μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Κατεύθυνση Α’)

( Αμπελάκια-Σελήνια Δήμου Σαλαμίνας)

2ΥΕ Ειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες Ανασκαφών

( Αμπελάκια-Σελήνια Δήμου Σαλαμίνας).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν έντυπη αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Πρωτόκολλο, Αλκιβιάδου 233, ισόγειο, Τ.Κ. 185 36, Πειραιάς, τηλ. 210 4590756, 210 4640759) - όπου θα διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-04-2015 έως και 05-05-2015 (10.00π.μ. – 14.00μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/723Ζ465ΦΘ3-ΦΩ5/document

Δήμος Παιανίας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Παιανίας, που εδρεύει στην Παιανία του Ν. Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δ. Παιανίας  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος (Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού Δ. Παιανίας)

2ΔΕ Υδραυλικοί (Υπηρεσία Ύδρευσης).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παιανίας, Δ.Ε. Παιανίας, Καραολή & Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 190 02, Παιανία, Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κ. Σοφίας Βακίδη (τηλ.: 2132016035) & κ. Βασιλικής Καλαντζή (τηλ.: 2132030738).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-04-2015 έως και 07-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΛΥ4ΩΞ9-Υ0Α/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το Έργο: "Εργασίες Αποκατάστασης και Συντήρησης στις μονές της Νήσου της Λίμνης των Ιωαννίνων'', διάρκειας έως και τις 31-10-2015, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΔΕ Εργατοτεχνίτες (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές – στερεωτικές εργασίες)

και ελλείψει αυτών,

4ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές – στερεωτικές εργασίες) (Νησί – Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων , Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα, υπόψιν κ. κ. Έλενας Κατερίνη και Τασιούλα Ζωής (τηλέφωνα : 26510 25989 & 26510 39580).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-04-2015 έως και 06-05-2015 (9:00π.μ. - 13:00μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΨΓ1465ΦΘ3-ΦΗ8/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας: Πρόσληψη 9 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας»,  το οποίο υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Κορινθίας, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως ακολούθως:

2ΔΕ Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών 2ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (3,5 μήνες)

1ΔΕ Εργατοτεχνίτης (4,5 μήνες)

6ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (3,5 μήνες).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΕΦ.Α. Κορινθίας, Αρχαία Κόρινθος, Τ.Κ. 200 07, υπόψη: κ. Μαριάννας Ιατράκη (τηλ.: 27410 32630).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-04-2015 έως και 06-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω19Π465ΦΘ3-ΠΕΥ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών: Πρόσληψη 9 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τις 30-11-2015, συνολικά εννέα (9) ατόμων, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου: “Συντήρηση και ανάδειξη του Ωρολογίου Ανδρονίκου Κυρρήστου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών” και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

9ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕ

και ελλείψει αυτών

9ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης ΔΕ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά  στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2-4, Τ.Κ 117 24, Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-04-2015 έως και 05-05-2015.

(9.00π.μ. – 13.00μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΣ6Ω465ΦΘ3-6Α7/document

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εδρεύει στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «5 Dimensional Multi-Purpose Land Information System - 5 Διαστάσεων πολυ-παραμετρικό-πολλαπλών χρήσεων σύστημα διαχείρισης πληροφορίας γης» κωδικό ΓΓΕΤ ISR-3013, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1216 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Χαράλαμπο Ιωαννίδη, της Δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015» της ΓΓΕΤ, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω του «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου ως εξής:

 2ΠΕ Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τη λήξη του έργου (έως 4,5 ανθρωπομήνες).

Αντικείμενο εργασίας:

Εκπόνηση εργασιών των Πακέτων Εργασίας του έργου: WP 3: Data Collection and Integration, WP 4: 3D Data Modeling and Metadata Enrichment, WP 5: Time and Scale Dimension (4D-5D), WP 6: Integration and Evaluation, WP 7: Dissemination and Exploitation.

1ΠΕ Οικονομολόγος

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τη λήξη του έργου (έως 2,5 ανθρωπομήνες).

Εκπόνηση εργασιών των Πακέτων Εργασίας του έργου: WP 4: 3D Data Modeling and Metadata Enrichment και WP 6: Integration and Evaluation.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο,

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:

1. Η ένδειξη για το Έργο: «5 Dimensional Multi-Purpose Land Information System - 5 Διαστάσεων πολυ-παραμετρικό-πολλαπλών χρήσεων σύστημα διαχείρισης πληροφορίας γης», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χαράλαμπο Ιωαννίδη.

2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 11545/28-04-2015

3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κ. Σ. Σοϊλέ, τηλ. 210 772651, ώρες 11:00π.μ. – 17:00μ.μ. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] .

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 12-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω6ΝΡ46ΨΖΣ4-ΗΚΤ/document

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SLAG-PROD, Αξιοποίηση των Σκωριών της Βιομηχανίας χάλυβα: Παραγωγή προστιθέμενης αξίας προϊόντων που βασίζονται στις σκωρίες, για εφαρμογές στην κατασκευή και στη δέσμευση τοξικών συστατικών, προς όφελος του περιβάλλοντος», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο την κ. Ιωάννα Παπαγιάννη-Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Δομικών Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα έως τις 30.06.2015 (ημερομηνία λήξης του έργου και σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Φοιτητής Tμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αλκαλική ενεργοποίηση σκωριών, για την παραγωγή βαρέως σκυροδέματος (φαινόμενο ειδικό βάρος>3) υψηλής αντοχής (~70ΜΡα) στα πλαίσια της ενότητας εργασίας του έργου: (Ε.Ε. 5) Σχεδιασμός βαρέως σκυροδέματος (φαινόμενο ειδικό βάρος>3) υψηλής αντοχής (~70ΜΡα), με και χωρίς μεταλλικές ίνες. Προσδιορισμός ιδιοτήτων βαρέως  σκυροδέματος.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Κτίριο 10 Επεκτάσεων Πολιτικών Μηχανικών, ΤΚ 541 24, Θεσσαλονίκη και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310 995699.

Προθεσμία προτάσεων συμμετοχής: έως και 11-05-2015 (12.00 μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΠΛ046Ψ8ΧΒ-95Ρ/document

Δήμος Δράμας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με τις παρακάτω ειδικότητες και θέσεις:

ΙΑΤΡΟΣ – ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1

ΙΑΤΡΟΣ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 1

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στον Δημοτικό Κατάστημα από 02/05/2015 μέχρι 11/05/2015 (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) σε εργάσιμες ημέρες και ώρες προκειμένου να καταθέσουν την αίτησή τους

και το βιογραφικό τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία μας στην παρακάτω Διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Βερμίου 2-1ης Ιουλίου γωνία

66100 ΔΡΑΜΑ

Υπόψη κ. Φαίδρας Οικονόμου (τηλ .επικοινωνίας 2521350694)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/71ΖΣΩ9Μ-ΞΨ0/document 

 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!