Ολες οι προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα αυτή την εβδομάδα

Ολες οι προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα αυτή την εβδομάδα

Tue, 09/06/2015 - 17:50 -- prosongr

Ολες οι προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα αυτή την εβδομάδα

Βρες τη δουλειά που ψάχνεις - στείλε το βιογραφικό σου στον εργοδότη μέσω της πρωτοποριακής πλατφόρμας του www.proson.gr 

Θέμα Φορέας URL Εγγράφου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ'ΑΡ. ΣΟΧ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν.2190/1994 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΛ2465ΦΘ3-ΨΣ3

Πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (28.6.2015 – 31.10.2015), συνολικά δώδεκα (12) συνεργατών για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υλοποίησης πράξης με ίδια μέσα του Υποέργου «Τεκμηρίωση υλικού με ίδια μέσα» της πράξης «Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» με κωδικό ΟΠΣ 372931 και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/63ΗΔ469ΗΔΔ-Ο24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ'ΑΡ. ΣΟΧ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν.2190/1994 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΧ1465ΦΘ3-ΤΝΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 5025/05-06-2015 για την υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Κ.Α. 3816, Ε.Υ. Ελένη Παπαδάκη)

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΦΖ469Β7Γ-ΖΔΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΒΡ0ΩΞΠ-5ΝΘ

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού για την υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος «Παιδί και θάλασσα έτους 2015». – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για λογιστική τακτοποίηση.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/63ΨΟΟΛ8Γ-6ΛΤ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης προϊσταμένου Τμήματος ΚΕΠ Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ https://diavgeia.gov.gr/doc/7Μ0ΗΩΞΘ-Α0Ω

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μεταδιδακτόρων και τεχνικού έρευνας στα πλαίσια του Infalipid-Αριστεία

 

ΕΡΕΥΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤ80469ΗΚΚ-82Φ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 5004/03-06-2015 για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης/εων μίσθωσης έργου (Κ.Α. 3894, Ε.Υ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΟΡ1469Β7Γ-9ΟΓ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2015 - ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0Π7ΩΗ3-7ΙΛ

Διορισμοί Εκπαιδευτών

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΕΜΕ6-Κ2Ψ

Ανακοίνωση πρόσληψης  δύο ειδικευμένων εργατών στο υποέργο 5 του έργου «Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου»

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΟΧ2465ΦΘ3-1ΘΖ

Προκήρυξη πρόσληψης τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου 5 ''Δαπάνη Εργασιών Αρχαιολογίας'' του έργου « Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων».

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/7Φ84465ΦΘ3-Τ9Μ

Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος

 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/715ΨΩΗΓ-Π06

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ για το ακ. έτος 2015-2016.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΡΧ146Ψ8ΧΒ-Τ57

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε7ΧΟΡΕΙ-7Φ5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/7Ω7Β4691Ο3-Χ5Ζ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4114691Ο3-ΡΟΖ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με ακρωνύμια «T-NOVA», «VITAL», «SESAME», «SONATA»,
«VISION», «CHARISMA».

 

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΧΕΗ469ΗΕΒ-ΜΘΩ

Διορισμοί Εκπαιδευτών

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΖΩΙ6-Ω6Τ

Διορισμοί Εκπαιδευτών

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΕ7Χ6-7ΟΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια του προγράμματος "Αποκατάσταση και Λειτουργία Κλειστού Κολυμβητηρίου Ακρωτηρίου" (Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ 81206), σύμφωνα με την απόφαση 361/03.04.2015 της Επιτροπής Ερευνών και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Διγαλάκη Βασίλειο.

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΗΜ469Β6Ν-Ξ1Ξ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος / έργου
με τίτλο «COMANA – Σύνθετες Μαγνητικές Νανοδομές» (E-11737), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ.
πρωτ. 12747/28-9-2012, στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι», ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΙ3469ΗΕΒ-ΔΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «SolMed – Αφαλάτωση με ηλιακά υποβοηθούμενη απόσταξη με μεμβράνες:
Βελτιστοποίηση υλικών και διεργασίας» (E-11865), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. 1905/17-02-2014, στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΤΗΘ469ΗΕΒ-ΗΡ7

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «ΑΡΟΕ4 – Κατανοώντας τη σχέση της απολιποπρωτεΐνης Ε και της ομοιόστασης της χοληστερόλης στον εγκέφαλο με τη νόσο Alzheimer» (E-11866), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ.πρ. 1108/31-1-2014,στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΟΚΔ469ΗΕΒ-ΑΨΦ

Έγκριση της αριθ. 28/2015 απόφασης του Δ.Σ.  του ΝΠΔΔ Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά  «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Δίμηνα)»

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΠ5ΩΞΨ-96Κ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος / έργου
με τίτλο «DIABET-AL – Κοινοί παθογενετικοί οδοί και μηχανισμοί των ασθενειών
συνδετικού ιστού Alzheimer και Διαβήτη που προκαλούν κυτταρική απόπτωση» (E-
11732), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ.πρ.11647/6-9-2012,στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι»,
ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/7Ε0Γ469ΗΕΒ-Α0Χ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος / έργου με τίτλο
«Εργαστήριο Φυσικοχημικών Αναλύσεων» (E-11870) – Απόφαση 529η Συν. ΔΣ / 28-
1-2014.

 

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΝΟ469ΗΕΒ-Θ9Δ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος / έργου
με τίτλο «ΥΔΙΣΕ – Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις για Συλλογή και Διαχείριση Ενέργειας»
(E-11812), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. 10544/20-9-2013, στο πλαίσιο της Δράσης
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΚΡΗΠΙΣ», ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΡΤ469ΗΕΒ-Τ4Λ

Πρόσληψη έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση άμεσων και επειγουσών αναγκών
δίμηνης απασχόλησης στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής                   Ενότητας Ηλείας

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖ7Γ7Λ6-Ρ60

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 στον Δήμο Πύλου-Νέστορος

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΨ9Ω1Β-0ΤΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΡ2Ω11-ΚΔΖ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος / έργου
με τίτλο «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών κοιλότητων συντονισμού για ενισχυμένη
ακουστο-οπτική αλληλεπίδραση:υλοποίηση φωξονικής διάταξης» (E-11873) – ΕΣΠΑ
2007-2013, Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. 3087/14-3-2014.

 

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΙΗ469ΗΕΒ-0ΗΒ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «SolMed – Αφαλάτωση με ηλιακά υποβοηθούμενη απόσταξη με μεμβράνες:
Βελτιστοποίηση υλικών και διεργασίας» (E-11865), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. 1905/17-02-2014, στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΣΠ469ΗΕΒ-Ξ5Χ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3Κ9ΩΗΕ-ΘΑΘ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ'ΑΡ. ΣΟΧ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω7ΤΧ465ΦΘ3-ΑΤ7

Έγκριση προκήρυξης θέσης Νέου Ερευνητή στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 11ΣΥΝ-5-502-LAMBSENSE

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) https://diavgeia.gov.gr/doc/7Τ50469ΗΚΥ-ΖΤΕ

Περί: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/63ΧΤΟΚΙΜ-Ζ2Φ
Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1ΚΤ465ΦΘ3-ΥΦ2

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γ-2015-1078 ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 299

 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΦΡΧ4691ΒΣ-039

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού καθαριότητας με δίμηνες συμβάσεις

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞ0ΤΩΡΙ-ΠΓ6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος / έργου
με τίτλο «NanoWireMemory – Τρισδιάστατες Διατάξεις Μνήμης νανονημάτων Si» (E-11871) – ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013, Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. 3414/21-3-2014.

 

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0Γ4469ΗΕΒ-6ΡΩ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΙΥΨ465ΦΘ3-Ω0Χ

Περίληψη Προκήρυξης αρ. 1179/4.6.2015

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚ8Χ469ΗΚΖ-71Τ

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ''Προπονητική Αντισφαίριση''.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΞΗ446Ψ8ΧΒ-ΨΚΠ

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο ''Δασική Εδαφολογία''.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΕ846Ψ8ΧΒ-ΨΚ7

Επαναπροκήρυξη ανακοίνωσης υπ.αριθμ. ΣΟΧ1/2015 για  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΕΧ7ΛΗ-Φ3Χ

Περί πλήρωση θέσεως  Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου.

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΞ5ΟΚΙΜ-ΖΔΖ
Μια θεση εξωτερικου συνεργατη Κρηπίς  Ασπίδα Πολ. Μηχανικος η Αρχιτεκτονας 01 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω24ΜΟΡΕΙ-Ν2Π
Μια θεση εξωτερικου συνεργατη Κρηπις Ασπίδα πληροφορικης 02 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΕΚΟΡΕΙ-22Η
Θέσεις ορισμένου χρόνου ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΩΨ54691Ο1-Δ7Υ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΩΥ469ΗΚΥ-Κ3Μ

039-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω61ΟΟΡΙΣ-Ρ9Υ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΕ2Β469Β7Θ-ΗΦ3

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γ-2015-1076 ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 297

 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ https://diavgeia.gov.gr/doc/76ΟΤ4691ΒΣ-Π4Υ

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Η΄ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/70ΓΙ7Λ7-ΩΔΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  Ι.ΕΛ.Υ.Α. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΖΧΟΞ3Μ-2Τ0

Ανακοίνωση πρόσληψης ΔΕKA (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών του Δήμου Γαλατσίου.

 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΙΜΩ9Λ-ΘΒΗ

Ανακοίνωση 5/2015 (δίμηνα).

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» https://diavgeia.gov.gr/doc/7Ε384691ΗΩ-ΙΤΗ

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!