Ποιες είναι πλέον οι κυρώσεις σε περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου

Ποιες είναι πλέον οι κυρώσεις σε περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου

Mon, 15/04/2013 - 10:34 -- prosongr

 

Ποιες είναι πλέον οι κυρώσεις σε περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου
 
Σύμφωνα με το άρθρο 19  του ψηφισθέντος νομοσχεδίου "Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας"
 
Άρθρο 19
Κυρώσεις σε περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου
 
1. Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου από τους Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ ή από οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό όργανο και μετά τη διαβίβαση του δελτίου ελέγχου τους στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. προς διασταύρωση, διαπιστώνεται, ότι κάποιος απασχολείται με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης σε εργοδότη, χωρίς ο τελευταίος να τον έχει δηλώσει νομίμως στις αρμόδιες αρχές, ενώ και από την ανωτέρω διασταύρωση προκύπτει ότι είναι επιδοτούμενος άνεργος, επιβάλλονται στον εργοδότη, πλέον των προβλεπομένων στο άρθρο 25 του ν. 3996/2011 και πάντως σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, οι κάτωθι διοικητικές κυρώσεις:
α. πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε απασχολούμενο επιδοτούμενο άνεργο ή
β. πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε απασχολούμενο επιδοτούμενο άνεργο, όταν έχει προηγηθεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας του από τον ίδιο εργοδότη.
Κατά της πράξης επιβολής προστίμου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011.
 
Αιτιολογική έκθεση του άρθρου 19
Η ρύθμιση του άρθρου 19 συμπληρώνει το πλέγμα κυρώσεων στην ειδική περίπτωση αδήλωτης εργασίας, στην οποία ο απασχολούμενος λαμβάνει ταυτόχρονα επίδομα ανεργίας. Καταρχάς η διάταξη θεσπίζει υποχρέωση του ΣΕΠΕ να ενημερώνει άμεσα τον Ο.Α.Ε.Δ. για περιπτώσεις που αφορούν στην απασχόληση, με οποιαδήποτε μορφή, εργαζομένου που δεν έχει δηλωθεί νομίμως από τον εργοδότη στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου – μέσω διασταυρώσεων – να διαπιστωθεί εάν ο παραπάνω εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα ανεργίας, λόγω καταγγελίας ή λήξης σύμβασης εργασίας στον ίδιο ή άλλο εργοδότη. Επιπλέον, η διάταξη ορίζει ότι, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 25 του ν. 3996/2011 και πάντως σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 3.000 ευρώ για κάθε επιδοτούμενο άνεργο που απασχολεί. Το πρόστιμο αυξάνεται στις 5.000 ευρώ, εάν ο παράνομα απασχολούμενος λαμβάνει επίδομα ανεργίας, λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας από τον ίδιο εργοδότη, καθώς η περίπτωση αυτή υποκρύπτει εικονικότητα της παραπάνω καταγγελίας σύμβασης. Κατά της πράξης επιβολής προστίμου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 του ν. 3996/2011 και 27 παρ. 8 του ν. 2961/54.
 
 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!