Γιατροί ζητούνται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Γιατροί ζητούνται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Mon, 27/04/2020 - 13:33 -- prosongr

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη τεσσάρων (4) επικουρικών ιατρών για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση του κορονοϊού covid-19

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

α. Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή έχουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους.

β. Ιατροί που κατέχουν τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας της Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής.

γ. Ιατροί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις λίστες επικουρικών ιατρών των Υ.ΠΕ. της χώρας, ιατροί που παραιτήθηκαν από επικουρικοί ή δεν αποδέχθηκαν την θέση επικουρικού καθώς και ιατροί που παραιτήθηκαν από θέση ιατρού Ε.Σ.Υ. έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Στην περίπτωση επιλογής τους, παραμένουν εγγεγραμμένοι στις λίστες των Υ.ΠΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ανάγκης στελέχωσης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Ε.ΚΕ.Α. (Ολυμπιονίκη Χρήστου Μάντικα 7 Αχαρνές) είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξουσίου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό με εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος σύμφωνα με το νόμο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς. Σε περίπτωση αποστολής ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, όλες οι αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί στην γραμματεία του Ε.ΚΕ.Α. μέχρι την 04/05/2020 και ώρα 15.30. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν καταχωρούνται στον κατάλογο και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

Δείτε το έγγραφο εδώ 

 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!