Προκήρυξη 3Ε/2020 του ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο

Προκήρυξη 3Ε/2020 του ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο

Wed, 14/10/2020 - 14:47 -- prosongr

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το ν. 4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Πίνακας θέσεων

 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!