117 προσλήψεις στην καθαριότητα στο Δήμο Πειραιά

Mon, 13/04/2020 - 13:30 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν επτά (117) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως εξής:

  • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 26
  • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20
  • ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων -καλαθοφόρων) 1
  • ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (µηχανοκίνητωνσαρώθρων) 1
  • ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 67

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou/). Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail [email protected], από 10-04-2020 έως και 21-04-2020, µε θέµα ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


117 προσλήψεις στην καθαριότητα στο Δήμο Πειραιά


Περιοχή: