121 διοικητικοί υπάλληλοι στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Wed, 08/05/2019 - 15:21 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « διοικητικούς υπαλλήλους » (ομάδα καθηκόντων AD).

Βαθμός AD 5: 84 άτομα

Βαθμός AD 7: 37 άτομα

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων στον τομέα του ελέγχου. Στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι διοικητικοί υπάλληλοι υποστηρίζουν ως επί το πλείστον τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων.

Οι ελεγκτές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ διενεργούν ευρύ φάσμα ελέγχων, ανάλογα με το θεσμικό όργανο και την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, και οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να συνίστανται σε εξωτερικούς, εσωτερικούς και εκ των υστέρων ελέγχους. Τα είδη των ελέγχων που διενεργούνται μπορεί να περιλαμβάνουν οικονομικούς ελέγχους, ελέγχους των επιδόσεων και της συμμόρφωσης ή συνδυασμό αυτών.

Ειδικότερα, οι ελεγκτές, ειδικότερα, παρέχουν διασφάλιση στα διοικητικά στελέχη του οργανισμού ελέγχοντας, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής της ΕΕ, την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και τη βελτιστοποίηση των πόρων.

Αξιολογούν την επιτυχία της διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και τον τρόπο διακυβέρνησης του οργανισμού και λειτουργίας των εσωτερικών διαδικασιών. Η έκταση και η φύση των ελέγχων μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά και να καλύπτουν διάφορες διοικητικές και επιχειρησιακές διαδικασίες.

Παρέχουν επίσης υπηρεσίες διασφάλισης και παροχής συμβουλών σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς της ΕΕ και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να απαιτείται να δραστηριοποιούνται σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Οι ελεγκτές παρέχουν επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες στα διοικητικά στελέχη σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ· τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομικό λογαριασμό EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο έναν ατομικό λογαριασμό για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu πριν από τις: 12 Ιουνίου 2019 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Κεντρικής Ευρώπης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


121 διοικητικοί υπάλληλοι στα θεσμικά όργανα της ΕΕ