15 θέσεις προσωπικού στο Δήμο Παλλήνης

Fri, 06/09/2019 - 13:35 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8) μήνες,συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών η παροδικών αναγκών(μεαντίτιμο)των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης, και συγκεκριμένα τον εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων:

  • ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ -ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ                 5
  • ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΩΝ TE ή ΔΕ              1
  • ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΠΕ ή ΔΕ         2
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ- ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ ή TE ή ΔΕ             2
  • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τρομπέτας ΠΕ ή TE ή ΔΕ      1
  • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σαξοφώνου ΠΕ ή TE ή ΔΕ     1
  • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φλάουτου ΠΕ ή TE ή ΔΕ       1
  • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τρομπονιού ΠΕ ή TE ή ΔΕ    1
  • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τούμπας ΠΕ ή TE ή ΔΕ          1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου&Αριστείδου, τηλ. επικοινωνίας: 210­6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 9-9-2019 έως και την Τετάρτη 18-9-2019 (εντόςδέκα (10) ημερολογιακών ημερώναπό την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο).

 

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


15 θέσεις προσωπικού στο Δήμο Παλλήνης


Περιοχή: