16 προσλήψεις στο Δήμο Τρικκαίων

Thu, 25/07/2019 - 15:51 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.404/2019 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:ΩΧΣΨΩΗ9- 278), και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΕΚΑΕΞΙ (16) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα για τις κάτωθι ειδικότητες:

2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων

5 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ή συντηρητής

2 ΔΕ Χειριστές Μηχανήματος Έργου

6 ΥΕ Εργάτες – Συνοδοί Απορριμματοφόρων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και συγκεκριμένα από 25/7/2019 μέχρι και 30/7/2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βαβίτσας Χρήστος

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


16 προσλήψεις στο Δήμο Τρικκαίων


Περιοχή: