20 εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

Tue, 06/08/2019 - 10:46 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα του νομού Κέρκυρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

10 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

2 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Παλαιό Φρούριο Τ.Κ. 49131 Κέρκυρα, υπόψη κου Βλάσση Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 26610 48310).

 

 

Δείτε τις θέσεις εργασίας 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


20 εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας


Περιοχή: