24 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παπάγου Χολαργού

Thu, 30/05/2019 - 15:35 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών,  της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), ως εξής:

  • 2 ΔΕ Οδηγών [Γ’ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
  • 22 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Δ/νση: Περικλέους 55, Χολαργός), από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανάρτηση της ανακοίνωσης και για πέντε εργάσιμες ημέρες, δηλαδή, από 30/05/2019 έως 05/06/2019. Τα έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων θα διατίθενται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού: www.dpapxol.gov.gr.

Δείτε τη προκήρυξη ΕΔΩ 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


24 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παπάγου Χολαργού


Περιοχή: