27 προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Tue, 28/05/2019 - 15:49 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εδρεύει στον Πειραιά, Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

27 ΥΕ Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, αποκλειστικώς, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας – Κεντρικό πρωτόκολλο, Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, Πειραιάς Τ.Κ. 185 34, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Τηλ. επικοινωνίας: 210 414 2219, 2217. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


27 προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Περιοχή: