48 υδρονομείς στο Δήμο Κατερίνης

Wed, 18/03/2020 - 15:46 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα οκτώ (48) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – 1ος όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
3. Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 13-03-2020 και λήγει τη Δευτέρα 23-03-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


48 υδρονομείς στο Δήμο Κατερίνης