Δάσκαλοι στο Δήμο Ελευσίνας

Mon, 05/08/2019 - 15:32 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ(ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 1
∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ(ΕΩΣ 30 ΩΡΕΣ) 1
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΙΑΝΟΥ(ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 2
∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ(ΕΩΣ 30 ΩΡΕΣ) 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ( ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 1
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ( ΕΩΣ 30 ΩΡΕΣ) 1
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΛΙΚΟΡΝΟΥ( ΕΩΣ 30 ΩΡΕΣ) 1
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΟΡΝΟ(ΕΩΣ 30 ΩΡΕΣ) 1
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΜΠΟΝΙ( ΕΩΣ 30 ΩΡΕΣ) 1
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΛΑΟΥΤΟ( ΕΩΣ 30 ΩΡΕΣ) 1
∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΑ ΜΠΑΛΛΕΤΟΥ( ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 1
∆Ε ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ (ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ) 1

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου Ελευσίνας(Κίµωνος 11 &  Παγκάλου, Ελευσίνα) τηλ. επικοινωνίας 2105565619 κατά τις ώρες 08.00π.µ -14.00µ.µ µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της ανακοίνωσης πρόσληψης σε δύο τοπικές εφηµερίδες του Νοµού Αττικής.

 

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Δάσκαλοι στο Δήμο Ελευσίνας


Περιοχή: