Εποχικές προσλήψεις στο Δήμο Κέρκυρας

Tue, 30/07/2019 - 15:56 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, που εδρεύει στην Κέρκυρα, Ν. Κερκυρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            8 μήνες 1
  • ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ          8 μήνες 1
  • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    8 μήνες 1
  • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ           8 μήνες 1
  • ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ         8 μήνες 1
  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ               8 μήνες 3
  • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ       8 μήνες 1
  • ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ   8 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ), Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ 38, ΤΚ 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης υπόψη κας Γ. Κυριάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2661047520).

 

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται