Νέες Προσλήψεις: Ιατροί, Νοσηλευτές, Βοηθοί Παιδαγωγοί, Βοηθοί Βρεφοκόμοι

Tue, 17/03/2020 - 13:30 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

1. Καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και των παραρτημάτων τους, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/ 1979 (Α΄ 74), του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) και του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

2. Η έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στους ανωτέρω προνοιακούς φορείς για τις προβλεπόμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικότητες και με ανώτατο όριο συνολικά τους πεντακόσιους (500) υπαλλήλους, διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, εκδίδουν προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς τα ακόλουθα:

α) Ο αριθμός του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα και ο τόπος παροχής της υπηρεσίας.

Δείτε την προκήρυξη εδώ 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Νέες Προσλήψεις: Ιατροί, Νοσηλευτές, Βοηθοί Παιδαγωγοί, Βοηθοί Βρεφοκόμοι