Προκήρυξη θέσεων στο μουσείο της Ακρόπολης

Fri, 07/06/2019 - 15:15 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Το ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης, που εδρεύει στη Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

20 ΔΕ Ταμίες & Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληοώσουν και να υπογοάψουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοποοσώπως.ίοι αιτήσεις κατατίθενται στο ποωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εονάσιμες ημέοες από τις 08.30 μέγοι τις 13.30) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταγυδοομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μουσείο Ακοόπολης, Διονυσίου Αοεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γοαμματείας Μουσείου Ακοόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9000 900, εσωτ. 418 & 419).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Προκήρυξη θέσεων στο μουσείο της Ακρόπολης


Περιοχή: