Προσλήψεις εργατών καθαριότητες στο Δήμο Αλίμου

Wed, 18/03/2020 - 15:35 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


O Δήμος Αλίμου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών ως ακολούθως:

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν σχετική αίτηση εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος (οδός Αριστοτέλους 53).

Δείτε την προκήρυξη εδώ 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Προσλήψεις εργατών καθαριότητες στο Δήμο Αλίμου


Περιοχή: