Προσλήψεις Εργατών στο Δήμο Νοτίου Πηλίου

Thu, 13/06/2019 - 14:14 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, που εδρεύει στην Αργαλαστή , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  • 2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου [Εκσκαφέας-Φορτωτής (Ομάδας Β΄ τάξης Δ΄)]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νοτίου Πηλίου, Αργαλαστή Μαγνησίας ΤΚ37006, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας.Σγαρδώνη ή κας Θεοφυλακτοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2423055659 &2423054525).

Δείτε τη προκήρυξη ΕΔΩ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Προσλήψεις Εργατών στο Δήμο Νοτίου Πηλίου


Περιοχή: