Με μια ματιάΘέσεις εργασίας στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Fri, 06/09/2019 - 14:08 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης της ΑΣΠΑΙΤΕ, που εδρεύει στο Μαρούσι, Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα στο σταθμό Ειρήνη ΗΣΑΠ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

14 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ» Τ.Κ. 14121 Ν. Ηράκλειο Αττικής, απευθύνοντάς την στο Γενικό Πρωτόκολλο, υπόψιν κ Αντζουλάτου Νίκης (τηλ. επικοινωνίας: 210-2896734).

 

Δείτε τη προκήρυξη εδώ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Θέσεις εργασίας στην ΑΣΠΑΙΤΕ


Περιοχή: