Θέσεις για εκπαιδευτικούς στο Μαρούσι

Thu, 11/07/2019 - 10:27 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ανακοινωνει την πρόσληψη έως εκατό πέντε (105) ατόµων για την πλήρωση των θέσεων ωροµίσθιων καθηγητών εκµάθησης µουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τµηµάτων (εικαστικά – χοροί – µοντέρνες τέχνες) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) µηνών για απασχόληση σε αναγνωρισµένη σχολή για τη λειτουργία των µουσικών τµηµάτων του ∆ηµοτικού Ωδείου Αµαρουσίου, ή έως οκτώ (8) µηνών για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τµηµάτων της Επιχείρησης, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους χρήστες για την περίοδο 2019-2020, µε τις κάτωθι συγκεκριµένες ειδικότητες και κατηγορίες εκπαίδευσης:

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ 24
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ 10
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ 6
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΦΛΑΟΥΤΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΡΝΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΟΝΩ∆ΙΑΣ – ΜΕΛΟ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΟΝΩ∆ΙΑΣ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΙΑΝΟΥ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΟΥ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ 3
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΝΤΡΑΜΣ 3
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 4
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΝΟΝΑΚΙ 1
 • ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 5
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 4
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΨΗΦΙ∆ΩΤΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟ∆ΕΤΙΚΗΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΟΝΤΑΖ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ- LATIN ΧΟΡΩΝ 5
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΧΙΠ-ΧΟΠ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ORIENTAL 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ SALSA 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ FLAMENCO 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ  3

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως (µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής) εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, στον ισόγειο όροφο του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισµού ∆ήµου Αµαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 85, τηλ. επικοινωνίας : 210-8056314-5, καθηµερινά, κατά τις ώρες από 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ.), από την Παρασκευή 05-07-2019 και για δέκα (10) ηµέρες, έως και την ∆ευτέρα 15-07-2019.

 

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Θέσεις για εκπαιδευτικούς στο Μαρούσι


Περιοχή: