Breaking news

dimosio
A

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) αποτελεί την εθνική στρατηγική της χώρας που περιλαμβάνει ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων, παρεμβάσεων και έργων που στοχεύουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς.

Ο παρών Κώδικας περιλαμβάνει ένα πλαίσιο αξιών που είναι θεμελιώδες για το ήθος που πρέπει να διέπει τη
συμπεριφορά των υπαλλήλων με σκοπό τη θωράκιση του κράτους δικαίου, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες.

Οι θεμελιώδεις αξίες είναι:

 • Σεβασμός στο Σύνταγμα, τους νόμους και τους θεσμούς
 • Ακεραιότητα
 • Σεβασμός στους ανθρώπους και το περιβάλλον
 • Επαγγελματισμός
 • Κάθε μία από τις θεμελιώδεις αξίες αναλύεται σε επιμέρους, προκειμένου να προσδιοριστεί με σαφήνεια το
 • περιεχόμενό τους

Τι συνεπάγεται;

 • ενισχύεται η διαφάνεια και η ακεραιότητα
 • ακριβής περιγραφή συγκεκριμένων φαινομένων που αντιβαίνουν στον Κώδικα, στον χώρο εργασίας
 • τη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα διαφθοράς

Δράση 

 1.  Το ΕΣΑ αφορά αμιγώς τη Δημόσια Διοίκηση ενώ το ΕΣΣΚΔ περιλαμβάνει και δράσεις με ιδιωτικούς φορείς
 2.  Το ΕΣΑ εγκαθιδρύεται, επικαιροποιείται και ανασχεδιάζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ε.Α.Δ. ενώ το ΕΣΣΚΔ εισάγεται προς έγκριση από τον Πρωθυπουργό και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο
 3.  Το ΕΣΑ αφορά σε δράσεις που αναλαμβάνονται και υλοποιούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ενώ το ΕΣΣΚΔ διατρέχει το σύνολο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Ποια είναι η προστιθέμενη αξία του ΕΣΑ για τη δημόσια διοίκηση;

 1.  Το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.), διαλαμβάνει, ειδικώς, δράσεις και έργα, που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την ενδυνάμωση των μηχανισμών διαφάνειας, ελέγχου, ακεραιότητας και λογοδοσίας της Δημόσιας Διοίκησης
 2.  Επιδιώκει να ενισχύσει την πίστη & την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Κώδικας Ηθικής & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΔΥ

Ο Κώδικας είναι πιο προσιτός και πρακτικός προς τους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα σε αντίθεση με παλαιότερους κώδικες, αποφεύγει τη στείρα νομική προσέγγιση, επισημαίνει συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς με πρακτικά παραδείγματα τα οποία βοηθούν στην επίλυση διλημμάτων που ανακύπτουν καθημερινά στον χώρο εργασίας.

Αναφέρονται παραδείγματα ηθικών και δεοντολογικών διλημμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων και παρενόχλησης – εκφοβισμού – ισότιμης μεταχείρισης, καθώς και ενδεικτική μεθοδολογία διαχείρισης και αντιμετώπισής τους. Επιπλέον, εξειδικεύει την ενδεδειγμένη συμπεριφορά που θα πρέπει να επιδεικνύουν οι υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα κατά τη χρήση νέων τεχνολογιών και εργαλείων, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εξ αποστάσεως εργασία.

Διαφορές Κώδικα - Οδηγού Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

O Κώδικας έρχεται να ενημερώσει και να εμπλουτίσει τον Οδηγό εστιάζοντας, πλέον, σε νέα δεδομένα και προκλήσεις, όπως η χρήση του διαδικτύου, η εξ αποστάσεως εργασία καθώς και η δημιουργία ενός συνεκτικού και σύγχρονου πλαισίου για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των μορφών βίαιης συμπεριφοράς, παρενόχλησης και μη ισότιμης μεταχείρισης στους χώρους εργασίας.

Ο Οδηγός εξακολουθεί να ισχύει για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στον Κώδικα.

Παραβίαση

 • Παρόλο που ο Κώδικας αποτελεί ήπια μορφή δικαίου (soft law), η τήρηση των γενικών και ειδικότερων προτύπων ηθικής και συμπεριφοράς που περιλαμβάνει, αποτελεί υποχρέωση για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, οι οποίοι καλούνται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ακεραιότητας και δεοντολογικής συμπεριφοράς έναντι της ίδιας της Υπηρεσίας, των πολιτών, των επιχειρήσεων και των συναδέλφων τους
 • Η παραβίαση πολλών από τα ειδικά πρότυπα συμπεριφοράς που περιλαμβάνει ο Κώδικας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα ή/ και ποινικό αδίκημα. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζεται πως ο Κώδικας εφαρμόζεται συμπληρωματικά και επικουρικά προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο
 • Την αρμοδιότητα άσκησης της ανώτατης εποπτείας για την εφαρμογή του Κώδικα ασκεί ο επικεφαλής του κάθε φορέα, ο οποίος πρέπει να ορίσει τον αρμόδιο άσκησης της εποπτείας εφαρμογής των προβλέψεων και των δικλίδων ακεραιότητάς του.

Δείτε την παρουσίαση ΕΔΩ

Δείτε τον Κώδικα ΕΔΩ

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις