Breaking news

Όροι Χρήσης

Η εταιρεία «TEACHERSNET ΕΠΕ» (εφεξής «TEACHERSNET») είναι ιδιοκτήτρια του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») προσφέρει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες/χρήστες υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους η εταιρεία ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση.

Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου, οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της σελίδας "όροι χρήσης" για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Η TEACHERSNET ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του κόμβου.

Χρήση

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου αποδέχεται και συναινεί στους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση που θα πραγματοποιήσει. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας- Σήματα (logo κλπ)

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του κόμβου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του αναφερόμενου ιδιοκτήτη του κόμβου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλων ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον κόμβο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης, ο δικτυακός μας τόπος, διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας, ψηφοφορίας, gallops, ανάλυσης και σχολιασμού πάνω σε πολιτικά, κοινωνικά, και οικονομικά ζητήματα. Κάθε συμπέρασμα, εκτίμηση, πόρισμα, μιας τέτοιας ψηφοφορίας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικτυακού μας τόπου.

hyperLinks/ "υπερσύνδεσμοι"

O διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει hyperlinks ("υπερσυνδέσμους") προς άλλες ιστοσελίδες τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η TEACHERSNET δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω hyperlinks ή διαφημιστικών banners, συμπεριλαμβανομένου και του ενσωματώσιμου προγράμματος αναπαραγωγής οπτικού υλικού υπηρεσιών όπως το Youtube. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχες ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην TEACHERSNET από κακή ή αθέμιτη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

Προστασία Δεδομένων

Ο δικτυακός τόπος δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι επισκέπτες/χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και ο δικτυακός τόπος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο.

Πληροφορίες μη προσωποπαγείς

Κατά την επίσκεψη του δικτυακού τόπου είναι ενδεχόμενο να συλλεχθούν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν την Εταιρία αποκλειστικά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Για παράδειγμα καταγράφονται τα «domains» από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στον δικτυακό τόπο, αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται και δεδομένα «clickstream» και χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και τα στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Ασφάλεια

Αν και ο δικτυακός τόπος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί από ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός τόπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια ο δικτυακός τόπος δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από “ιούς” και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Περιορισμός Ευθύνης

O δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η TEACHERSNET ΕΠΕ τηρεί τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 καθώς και τον Νόμο 4070/2012.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Ρητά συμφωνείται ότι τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της TEACHERSNET ΕΠΕ, ιδιοκτήτριας του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και του επισκέπτη/χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την ευθύνη που έχετε αναπαράγοντας περιεχόμενο του κόμβου ή εισάγοντας περιεχόμενο σε αυτόν, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού ή θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το [email protected]

Για τις  δημοσιεύσεις και αναρτήσεις, που λαμβάνουν θέση στην ιστοσελίδα www.proson.gr, κατόπιν αποστολής του κειμένου από κάποιον ενδιαφερόμενο ή ως αναδημοσίευση από άλλο μέσο, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει πέραν του ελέγχου για εκφοβιστικά, υβριστικά ή κάθε λογής σχόλια που μπορεί να θίγουν τα ατομικά δικαιώματα καθώς και την προσωπικότητα τρίτων.

Οι Όροι Χρήσης λειτουργίας της ιστοσελίδας www.proson.gr καθιστούν την Εταιρεία καθώς και την ομάδα των δημοσιογράφων ανεξάρτητους οποιασδήποτε ενδεχόμενης απαιτητής αμοιβής από τρίτο άτομο, προκειμένου να δημοσιεύσουν ή να αναδημοσιεύσουν οποιαδήποτε νέα είδηση ή πληροφορία έναντι αμοιβής.

Ετήσια Εγγραφή μέλους - Συνδρομή

H εγγραφή μέλους - συνδρομή στο Proson.gr πραγματοποιείται ετήσια και διακόπτεται στο πέρας του ενός έτους από την πληρωμή. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εφόσον πληρώσετε την συνδρομή σας για ένα έτος

Αλλαγή Τιμών

Το Teachersnet διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χρέωσης των συνδρομών ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν θα επηρεάσει τις χρεώσεις σας μέχρι τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της συνδρομής σας και δε θα γίνεται χωρίς την έγκαιρη ενημέρωσή σας. 

Αλλαγή Υπηρεσιών

Η teachersnet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους όρους και τα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης των συνδρομητών του μέσω της ιστοσελίδας Proson.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την εφαρμογή των τροποποιήσεων και διατηρείται το δικαίωμα Διακοπής της υπηρεσίας με τη λήξη του πληρωμένου χρόνου της τρέχουσας συνδρομητικής περιόδου.

Η teachersnet διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την διάθεση της προσφερόμενης υπηρεσίας κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης των συνδρομητών του μέσω της ιστοσελίδας Proson.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Σε αυτή την περίπτωση η υπηρεσία θα εξακολουθήσει να παρέχεται μέχρι την λήξη της τρέχουσας συνδρομητικής περιόδου.

Επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι στο πλαίσιο παροχής των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης για την δημιουργία Μητρώου στον ΑΣΕΠ και την υποβολή αιτήσεων σε προκηρύξεις, τα προσωπικά σας δεδομένα  (Για παράδειγμα: στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά, έγγραφα ταυτοποίησης, κωδικοί taxisnet κλπ)
τα οποία μας κοινοποιείται, θα τηρούνται από την Εταιρεία μας σε αρχείο που πληροί όλες τις πολιτικές ασφαλείας για τα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα αυτά θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Εφόσον αποδεχτείτε την παρούσα, παρέχετε στην εταιρεία μας τη ρητή έγκριση και συγκατάθεση ώστε αυτή να τηρεί το αρχείο με τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα επεξεργάζεται όπως ορίζει η νομοθεσία.

Ο ενδιαφερόμενους που συμπληρώνει αίτηση ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες μας αποδέχεται πως η Εταιρεία  (Teachersnet ΕΠΕ)  θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του για να προβάλλει υπηρεσίες που αφορούν την εργασία και την κατάρτιση

Τήρηση αρχείου

Η τήρηση του αρχείου καθώς και η επεξεργασία των Δεδομένων θα διατηρηθεί για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας. Σκοπός της τήρησης του αρχείου και της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το να έχετε εσείς την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση από την εταιρεία μας καθώς και την πιο ποιοτική υπηρεσία. Η τήρηση του αρχείου και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μετά την ολοκλήρησωσης της συναλλακτικής μας σχέσης και της εξυπηρέτησής σας θα περιορίζεται για ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται, μοιράζονται, προωθούνται, ανταλλάσονται απο την εταιρεία μας προς τρίτους εκτός αν ρητώς έχουμε την συγκατάθεσή σας (ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - Υπηρεσία ΑΣΕΠ). Εδώ να τονίσουμε πως έχετε το δικαίωμα πρόσβασης τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν εγγράφου αιτήματος σας που θα το αποστείλετε στη διεύθυνση: [email protected]

Παροχής Υπηρεσίας Δημιουργίας Μητρώου ΑΣΕΠ και διεκπεραίωσης αιτήσεων για προσλήψεις στο Δημόσιο

Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας («TEACHERSENET ΕΠΕ») και αφορούν την δημιουργία Μητρώου στον ΑΣΕΠ και την διεκπεραίωση αιτήσεων σε προκηρύξεις για το δημόσιο υλοποιούνται χρησιμοποιώντας τα δεδομένα και την πληροφόρηση που παρέχει ο ενδιαφερόμενος στην εταιρεία. Η χρόνια ενασχόληση της εταιρείας σε θέματα εργασίας έχει δημιουργήσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες προς τους ενδιαφερόμενους και αποτελεσματικές ως προς την άρτια κατάρτιση του φακέλου του (αίτηση και  δικαιολογητικά) και όπου προβλέπεται, την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στους  αρμόδιους φορείς (ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση αμέλειας του ενδιαφερόμενου στην έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία της  ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η καταβληθείσα αμοιβή δεν επιστρέφεται. Η Εταιρεία μας 
(«TEACHERSENET ΕΠΕ») ουδεμία ευθύνη φέρει για το αν τα στοιχεία που προσκόμισε ο  ενδιαφερόμενος είναι σωστά όπως επίσης και για την πληρότητα του φακέλου, την ευθύνη των  οποίων φέρει αποκλειστικά ο ενδιαφερόμενος. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας του προσωπικού της, η εταιρεία μας δεν  ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφή ζημίας που μπορεί να υποστεί ο ενδιαφερόμενος συνεπεία  των υπηρεσιών που έλαβε από την Εταιρεία μας και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα αποζημίωσης  του ενδιαφερομένου περιορίζεται στο ύψος της αμοιβής που κατέβαλλε προς την εταιρία. Η κατάθεση-αποστολή της αίτησης στον ΑΣΕΠ και ΟΠΣΥΔ εντός προθεσμίας είναι ευθύνη του  ενδιαφερόμενου, η εταιρεία («TEACHERSENET ΕΠΕ») δεν φέρει ευθύνη σε τυχόν καθυστέρηση  υποβολής της αίτησης. Τον τελικό έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών ως προς την  ορθότητά τους την έχει αποκλειστικά ο χρήστης, και ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η εταιρεία  («TEACHERSENET ΕΠΕ») δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην αίτησή του  που μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό τουυποψηφίου από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Σε αυτό  το σημείο να τονίσουμε πως η εταιρεία («TEACHERSENET ΕΠΕ») δεν είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση ή και ενημέρωση των πελατών για τα προσωρινά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ και για  την ενημέρωση προθεσμιών των ενστάσεων, ο χρήστης / πελάτης είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και τυχόν ενστάσεων εντός προθεσμιών σύμφωνα με τις  σχετικέςανακοινώσεις του ΑΣΕΠ στην επίσημη σελίδα του.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Πιστοποιήσεις Υπολογιστών και Αγγλικών

Όσοι έχουν κάνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για Πιστοποιήσεις Υπολογιστών και Αγγλικών αποδέχονται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας και μόνο ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn που παρέχει τις πιστοποιήσεις για να επικοινωνήσει μαζί σας.

Συναινώ πως η εταιρεία TEACHERSNET θα μου στέλνει προωθητικά μηνύματα και email για ειδήσεις που αφορούν την εργασία και τις θέσεις εργασίες, τις προκηρύξεις του δημόσιου και ότι άλλη λεπτομέρεια αφορά τους διορισμούς και προσλήψεις στο δημόσιο

Συναινώ πως η εταιρεία TEACHERSNET θα μου στέλνει προωθητικές και ενημερωτικά μηνύματα και email για Πιστοποιήσεις Υπολογιστών, Αγγλικών και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα