Breaking news

Προσλήψεις στον ΕΟΔΥ
A

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας προκηρύσσει τρείς νέες προσλήψεις προσωπικού αναφορικά με την κάλυψη βασικών αναγκών του.

Οι προσλήψεις αφορούν την κοινή δράση για «Υποστήριξη των Κρατών – Μελών αναφορικά με την εφαρμογή καλών πρακτικών στον τομέα της ψυχικής υγείας».

Οι ειδικότητες αφορούν έναν ψυχολόγο, ένα στέλεχος οικονομικής διαχείρισης και ένα στέλεχος επικοινωνίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2023.

Ακολουθήστε το Proson και στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα του εργασιακού τομέα!

Οι νέες προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

 1. Ψυχολόγος
 2. Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης
 3. Στέλεχος Επικοινωνίας

Η διάρκεια των συμβάσεων και η αμοιβή

Ψυχολόγος

 • Η σύμβαση μίσθωσης έργου του Ψυχολόγου αφορά σε 14 ανθρωπομήνες (Α/Μ) απασχόλησης και θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της και έως 30/11/2024. 
 • Η συνολική αμοιβή του Ψυχολόγου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. 

Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης

 • Η σύμβαση μίσθωσης έργου του Στελέχους Οικονομικής Διαχείρισης αφορά σε 18 ανθρωπομήνες (Α/Μ) απασχόλησης και θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της και έως 30/11/2024.
 • Η συνολική αμοιβή του Στελέχους Οικονομικής Διαχείρισης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Στέλεχος Επικοινωνίας

 • Η σύμβαση αφορά σε 8 ανθρωπομήνες (Α/Μ) απασχόλησης και θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της και έως 30/11/2024.
 • Η συνολική αμοιβή του Στελέχους Επικοινωνίας ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Η περιγραφή του προγράμματος

H Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση «Joint Action on Support for Member States’ implementation of best practices in mental health- JA ImpleMENTAL» έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ευρώπη μέσω ενός καινοτόμου και βιώσιμου συστήματος αλλαγής. 

Η Ευρώπη, μέσω του 3ου Προγράμματος Υγείας, επενδύει σχεδόν 5.400.000€ για την Κοινή αυτή Δράση καταδεικνύοντας τη σημασία ανάπτυξης ενός ανθρωποκεντρικού και αποτελεσματικού συστήματος ψυχικής υγείας για τους πολίτες της.

Κύριος στόχος της Κοινής αυτής Δράσης είναι η πιλοτική εφαρμογή δύο καλών πρακτικών, «Η Μεταρρύθμιση του Συστήματος Ψυχικής Υγείας στο Βέλγιο» και «Η Πρόληψη της Αυτοκτονίας στην Αυστρία». Μέσω της Δράσης αυτής θα επιτευχθεί η συνεργασία των κρατών-μελών στον χώρο της Ψυχικής Υγείας και η ύπαρξη ενός κοινού οράματος και οπτικής για την ψυχική υγεία στην Ευρώπη.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κ.λπ. του/της υποψηφίου/ίας.
 3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.
 4. Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών (κατά περίπτωση).
 5. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 6. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτοαντίγραφο του Δικαιώματος Άδειας Εργασίας στην Ελλάδα.
 7. Βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο σύμβασης και ένσημα ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της εργασιακής, της κλινικής και της ερευνητικής εμπειρίας.
 8. Φωτοαντίγραφο άδειας λογιστή Α’ Τάξης (εφόσον διατίθεται από τον υποψήφιο).
 9. Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών (βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ).
 10. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ (βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ).
 11. Βεβαίωση φορέα ή εργοδότη για απόδειξη συμμετοχής/συντονισμού/διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (όπου απαιτείται).
 12. Αντίγραφα δημοσιεύσεων.
 13. Αντίγραφο εγγράφου ορισμού σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές (εφόσον διατίθενται από τον υποψήφιο).

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με το proson, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή το διαδικτυακό τόπο gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ, ήτοι μέχρι τις 01/02/2023 και ώρα 15:00. Η υπηρεσία θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 15:00 για την παραλαβή των αιτήσεων.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αναφέρει το προσόν, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, εδώ (καρτέλα Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί). Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού του Ε.Ο.Δ.Υ., στο τηλέφωνο 210 5212093, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις