Breaking news

εργασία
A

Η ΜΚΟ «Ζεύξις» που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2018, αποτελεί σύνδεσμο ανάμεσα στο Κράτος, τους κοινωνικούς φορείς και τις οργανώσεις για την προστιθέμενη αξία που η συνεργασία αυτών μπορεί να αποδώσει προς όφελος όλων όσοι χρειάζονται βοήθεια. Συγκεκριμένα αποτελεί αρωγό όχι μόνον για την κάλυψη των κενών σε συγκεκριμένους τομείς ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και προσφοράς υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων.

Η «Ζεύξις» προσλαμβάνει τον κατάλληλο υποψήφιο για να καλύψει τη θέση του Υπεύθυνου καθημερινής φροντίδας.

Η θέση αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης στο κέντρο φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.).

Διάρκεια Σύμβασης

Η αρχική σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 2 μηνών (δοκιμαστική), και η επόμενη ορισμένου χρόνου έως τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης του Έργου (31/7/2024). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε κυλιόμενο ωράριο, σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές), καθώς και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και αφορά 5νθήμερη εργασία, 40 ώρες την εβδομάδα.

Περιοχή: Αττική

Περιγραφή καθηκόντων

Στα καθήκοντα του Υπεύθυνου καθημερινής φροντίδας περιλαμβάνονται:

 1. Η υποστήριξη των καθημερινών λειτουργιών του κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Συντονιστή λειτουργίας και του Επιστημονικά υπεύθυνου.
 2. Η μέριμνα για την υλοποίηση του ατομικού ημερήσιου προγράμματος των φιλοξενουμένων σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό (συνοδείες, σχολείο, γιατροί, δραστηριότητες).
 3. Η ενίσχυση και η υποστήριξή των φιλοξενουμένων στην καθημερινή τήρηση των κανόνων προσωπικής υγιεινής, καθαριότητας και οικιακής οικονομίας.
 4. Η ενημέρωση του συντονιστή για την επάρκεια όλων των απαραίτητων υλικών (είδη προσωπικής υγιεινής, ρουχισμού, υπόδησης, ιματισμού, γραφικής ύλης κ.α.) και η φροντίδα για την έγκαιρη αναπλήρωση, παραλαβή, φύλαξη και συντήρησή τους.
 5. Η επιτήρηση των χώρων και η αποτροπή κάθε μορφής καταστροφής εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και του κτιρίου του Κ.Φ.Α.Α., εκπαιδεύοντας συγχρόνως τους ανηλίκους στο σεβασμό και στη λειτουργική τους χρήση.
 6. Η επιτήρηση του χώρου της εισόδου στο Κ.Φ.Α.Α. και ή τήρηση του βιβλίου εισόδου-εξόδου των ανηλίκων και των επισκεπτών στο Κέντρο.
 7. Η αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης κρίσης και επείγοντος περιστατικού και η έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της βάρδιας ή του προσωπικού που είναι σε ετοιμότητα κλήσης.
 8. Η επικοινωνία και η ενημέρωση των τοπικών αρχών σε περίπτωση που εξωτερικές ή εσωτερικές καταστάσεις ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλεια των φιλοξενούμενων και του προσωπικού.
 9. Η μέριμνα για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Κ.Φ.Α.Α., όπως οι ώρες/κανόνες κοινής ησυχίας, η απαγόρευση της χρήσης αλκοόλ και κάθε άλλης ουσίας που είναι βλαπτική για τους ωφελούμενους, κ.α.
 10. Η φροντίδα της προστασίας των δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων και της προστασίας της ιδιωτικότητάς τους.
 11. Η φροντίδα για την τήρηση των ομαλών σχέσεων των ωφελουμένων διευκολύνοντας τη θετική μεταξύ τους επικοινωνία και αποτρέποντας τις συγκρούσεις.
 12. Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που προετοιμάζουν τους ωφελούμενους για την αυτόνομη διαβίωση υπό την καθοδήγηση του επιστημονικού προσωπικού.
 13. Η συνοδεία των ωφελουμένων σε δραστηριότητες.
 14. Η παρακολούθηση της κατάστασης τυχόν ασθενούς ωφελούμενου και η μέριμνα για την τήρηση τυχόν αγωγής και για ιατρική φροντίδα σε έκτακτη περίσταση ή σε κάθε περιστατικό επιπλοκής της υγείας του, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιστημονικής ομάδας.
 15. Η Καταγραφή των συμβάντων που λαμβάνουν χώρα κατά το ωράριο εργασίας (Βιβλίο συμβάντων) και η άμεση ενημέρωση του Συντονιστή ή/και του Επιστημονικού προσωπικού κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί. 

Τυπικά Προσόντα (προαπαιτούμενα)

 • Απολυτήριο Λυκείου (ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής).
 • Ύπαρξη προηγούμενης συναφούς εμπειρίας ή εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την παιδική προστασία ή την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων ή την διαχείριση ευαλωτότητας ή την υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία ή την ένταξη των αναγνωρισμένων δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

Ουσιαστικά Προσόντα (προαπαιτούμενα)

 • Προσωπικό ενδιαφέρον και αντίληψη/συναίσθηση των προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει.
 • Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία και αντικειμενική κρίση.
 • Ευελιξία και προθυμία ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση.
 • Εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.
 • Διάθεση εξέλιξης (ενημέρωση, επιμόρφωση, κατάρτιση).

Επιθυμητά Προσόντα (προσμετρώνται θετικά)

 • Γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας ή άλλης γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται με: α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, β) Τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Εάν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και να μας την αποστείλετε μέσω email στο [email protected], αναγράφοντας τον κωδικό  CG0823 επισυνάπτοντας τα παρακάτω έγγραφα:

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο/α του/ων τίτλου/ων σπουδών.
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης της προϋπηρεσίας σας.
 • Αντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
 • Πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από ΚΕΠ ή μέσω gov.gr, την οποία θα απευθύνετε προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στην οποία θα αναφέρετε τα παρακάτω: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα (εξαιρουμένων αυτών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, της διατάραξης κοινής ησυχίας, της επαιτείας και οτιδήποτε δεν υποδεικνύει ιδιαίτερης βαρύτητας παραβατική συμπεριφορά) και ιδίως για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παιδεραστία, σεξουαλική κακοποίηση, για εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής, εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας, εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών.»
 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγκεκριμένη θέση.
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (έκδοση τελευταίων 2 μηνών)

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις