Breaking news

Ευρώ, χρήματα και πληρωμές
A

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδόθηκε στις αρχές Οκτωβρίου, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το «ξεπάγωμα» των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι, η οδηγία συμπεριλήφθηκε στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο με τίτλο «Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας».

Οι ωφελούμενοι από το «ξεπάγωμα» των τριετιών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από το επίδομα προϋπηρεσίας 10% ανά τριετία ωφελούνται οι εργαζόμενοι που είχαν συμπληρώσει την απαραίτητη προϋπηρεσία έως τον Φεβρουάριο του 2012, οπότε και «πάγωσε» το επίδομα, με νόμο που εντάχθηκε στο δεύτερο μνημόνιο.

Το «χτίσιμο» της προϋπηρεσίας, βάσει της οποίας ο εργαζόμενος θα παίρνει αύξηση, θα γίνει με βάση τα έτη δουλειάς που είχε ο μισθωτός πριν την 14η Φεβρουαρίου του 2012 και μετά την 1 Ιανουαρίου 2024. Ο χρόνος από τον ερχόμενο Γενάρη και μετά θα προστίθεται στον χρόνο πριν τον Φεβρουάριο του 2012 ώστε να προκύπτει η προϋπηρεσία για το επίδομα.

Ποιοι «χάνουν» τα έτη προϋπηρεσίας

Ωστόσο, κανείς εργαζόμενος δεν θα δει αύξηση στις αποδοχές του, ενώ ταυτόχρονα, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων που ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την 14η Φεβρουαρίου 2012, «χάνουν» έντεκα χρόνια προϋπηρεσίας τα οποία ουσιαστικά δεν τους προσφέρουν καμία μισθολογική εξέλιξη.

Πιο συγκεκριμένα, εργαζόμενος ο οποίος ξεκίνησε να δουλεύει μετά τον Φεβρουάριο του 2012, στις 31 Δεκεμβρίου 2023 θα έχει μηδενική προϋπηρεσία θα ξεκινήσει να «χτίζει» τις τριετίες του από την 1.1.2024 και θα ολοκληρώσει τον «κύκλο» των τριών τριετιών (ώστε να δικαιούται προσαύξηση 30% ή 234 ευρώ μηνιαίως) στις... 31 Δεκεμβρίου 2032, χάνοντας έτσι σε σύνολο 11 χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ αυξήσεις τους θα δουν μόνο όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Οι αμοιβές

Όλοι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τα κατώτατα όρια και συμπληρώνουν τις απαραίτητες τριετίες θα λαμβάνουν τις εξής αμοιβές:

  • χωρίς τριετία 780 ευρώ
  • με μία τριετία 858 ευρώ
  • με δύο τριετίες 936 ευρώ και
  • με τρεις τριετίες 1.014 ευρώ.

Μένει μόνο να ανακοινωθεί και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που αναμένεται τον Απρίλη του 2024, ώστε τα μέτρα να προσαρμοστούν αναλόγως.

Οι βασικότερες οδηγίες που περιλαμβάνει η εγκύκλιος

1. Από την 1η.1.2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας, η οποία επιβλήθηκε με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

2. Ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας, που διανύθηκε ή θα διανυθεί στα ανωτέρω αναφερόμενα διαστήματα, εξαρτάται από το περιεχόμενο των περί προϋπηρεσίας διατάξεων της Συλλογικής Ρύθμισης Εργασίας (του ν.1876/1990, όπως ισχύει) στην οποία, εκ της φύσης της εργασίας και τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, υπάγεται ο μισθωτός και η οποία δύναται να ρυθμίζει ειδικότερα τα ζητήματα της αναγνώρισης και προσμέτρησης της προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας. Εάν δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από ένα τέτοιο κείμενο Συλλογικής Ρύθμισης Εργασίας, ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται αυτή που διανύθηκε στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη, στην ίδια ειδικότητα.

3. Για όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από τη 14η.2.2012 και μετά από την 1η.1.2024. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

  • Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες και συνολικά σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία εννέα (9) ετών και άνω.
  • Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι (6) τριετίες και συνολικά τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

4. Ο χρόνος εργασίας που έχει διανυθεί έως την 14.2.2012 (ή θα διανυθεί από 1.1.2024 και μετά) με καθεστώς μερικής απασχόλησης, λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους σκοπούς του άρθρου 33 του ν.5053/2023, με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνεται υπόψη και για τον συγκρίσιμο εργαζόμενο, δηλαδή τον αντίστοιχο εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης της παρ. 2/β΄ του άρθρου 2 του ν.3846/2010 (Α΄ 66) όπως ισχύει. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, μερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον κανονικό (νόμιμο ή συμβατικό) ημερήσιο χρόνο τού ως άνω αναφερόμενου συγκρίσιμου εργαζόμενου, αντιστοιχεί σε μία ημέρα προϋπηρεσίας.

5. Αν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών, οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και τα ποσά εν γένει που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω, συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, με την καταβολή της οποίας εξοφλούνται ολοσχερώς ή μερικώς.

6. Για το δε χρονικό διάστημα από τη 14η.2.2012 έως και την 31η.12.2023 καμία αξίωση δεν γεννάται, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως αναφέρονται ανωτέρω, ούτε επιτρέπεται να υπολογιστεί προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από τη 14η Φεβρουαρίου 2012 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο, στον ακόλουθο ενεργό σύνδεσμο, ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις